okladka.jpg
WYDANIE: wrzesień - październik | 5 (40) 2018

DROGI GMINNE I POWIATOWE

wrzesień - październik

W najnowszym wydaniu czasopisma piszemy między innymi o tym:

 • jakie funkcje pełnią pasy rowerowe, w jaki sposób je wyznaczać i kiedy należy z nich zrezygnować,
 • do jakich uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dochodzi najczęściej, w jakich przypadkach opłaca się wykonywać naprawy tymczasowe, w jakich sytuacjach stosować nakładkę bitumiczną z wkładką wzmacniającą, a kiedy sięgnąć po powierzchniowe utrwalenie,
 • jak rozgraniczać nieruchomości w celu ustalenia przebiegu granic,
 • jakie rozwiązania powinien zastosować zarządca drogi, aby zminimalizować ryzyko związane z użytkowaniem maszyn,
 • co powinno znaleźć się w umowie ubezpieczenia sprzętu drogowego, kiedy umowa ubezpieczenia jest nieważna oraz jak poprawnie obliczać wysokość składki,
 • według jakich zasad zalicza się drogi do poszczególnych kategorii, jakie obowiązki ciążą na zarządcy po przejęciu starodroża,
 • jakie wymagania musi spełniać kruszywo do mieszanki niezwiązanej oraz jakie parametry powinna posiadać,
 • w jaki sposób specyfikować wymagania dla kruszyw oraz mieszanek niezwiązanych,
 • dlaczego warto zainstalować układ centralnego smarowania i jakie są jego rodzaje,
 • jak zapobiegać wypadkom z udziałem zwierząt na drogach lokalnych i jaka odpowiedzialność ciąży na zarządcy dróg w przypadku gdy dojdzie do takiego wypadku,
 • jak skutecznie odprowadzić wodę z nawierzchni jezdni, w jaki sposób dbać o nawierzchnię, a także o czym pamiętać, odświeżając oznakowanie poziome.
Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

TOMASZ SOCHACKI wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Jesienne remonty dróg i ulic

Okres jesienny to czas, gdy można wykonać ostatnie remonty przed nastaniem mrozów, które uniemożliwiają lub przynajmniej bardzo utrudniają efektywne prowadzenie prac drogowych. Nie wszystkie remonty można wykonać szybko, niektóre stosowane technologie są w praktyce mało efektywne. Należy jednak pamiętać, że o ile w okresie letnim nawierzchnia jest dość dobrze widoczna, o tyle po opadach śniegu i przy gołoledzi każdy ubytek w jezdni może przyczynić się do poważnych w skutkach wypadków czy kolizji.

MONIKA ŚLUSARSKA wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Uwaga! Zwierzę na drodze

Pojawiające się jesienią jelenie czy sarny na drodze stanowią poważne zagrożenie dla kierowców, tym bardziej że okres ich migracji przypada na jesień, kiedy warunki pogodowe ulegają pogorszeniu, szybciej zapada zmrok, a jezdnia często jest wilgotna i przez to bardziej śliska, utrudniając hamowanie. Do zadań zarządcy dróg należy zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu i zniwelowanie zagrożenia kolizją z udziałem dzikiego zwierzęcia, a niewywiązanie się z tego obowiązku niesie ze sobą przykre konsekwencje w postaci roszczeń ze strony poszkodowanych.

MICHAŁ STAWOWIAK wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Jesienne roboty utrzymaniowe

Jesień to dla kierowców niewdzięczna pora roku, kiedy to warunki na drodze się pogarszają. Dla drogowców to okres prac porządkowych związanych ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na drodze, a zatem usuwania zalegających liści, odprowadzania wody z jezdni czy odnowienia oznakowania poziomego. Warto odpowiednio się do nich przygotować.

PROJEKTOWANIE

TADEUSZ KOPTA wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Pasy ruchu dla rowerów

Pasy ruchu dla rowerów są bardzo istotnym elementem infrastruktury rowerowej, zwłaszcza w przypadku miast. Przy ich wyznaczaniu konieczne jest uwzględnienie wielu czynników związanych z parametrami jezdni, rozwiązaniami dla ruchu samochodowego, a także zachowaniami użytkowników drogi. Infrastruktura rowerowa powinna być bowiem intuicyjna: czytelna, jednoznaczna i bezpieczna zarówno w warunkach doskonałej widoczności, jak i w deszczowy jesienny wieczór.

TECHNOLOGIE

MICHAŁ STAWOWIAK wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Układy centralnego smarowania stosowane w maszynach drogowych

Coraz częściej w konstrukcji maszyn drogowych stosuje się automatyczne układy centralnego smarowania, dzięki czemu można znacznie ograniczyć zużycie smaru w porównaniu ze smarowaniem ręcznym, zwiększyć dyspozycyjność maszyny ze względu na brak potrzeby unieruchamiania jej na czas przeprowadzania smarowania oraz brak możliwości pominięcia punktu smarnego przez obsługę. To z kolei pozwala istotnie zredukować ryzyko wystąpienia awarii i w ostatecznym rozrachunku generować duże oszczędności mimo kosztów poniesionych na rzecz instalacji układu centralnego smarowania.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Ubezpieczenie sprzętu drogowego w praktyce zarządcy drogi

W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której drogi ulegają uszkodzeniu, a co za tym idzie – pojawia się potrzeba przeprowadzenia remontu. Zarządcy dróg wynajmują do jego realizacji firmy remontowe, ale nierzadko sami dysponują własną siecią specjalistów mających sprzęt remontowy. Warto go ubezpieczyć.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Zasady zaliczania dróg do poszczególnych kategorii. Starodroża

Według informacji Najwyższej Izby Kontroli w latach 2004–2017 jednostki samorządu terytorialnego otrzymały w zarząd blisko 1400 km starych dróg krajowych, które po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania nowych dróg krajowych, w tym dróg ekspresowych lub autostrad, przestały pełnić swoją dotychczasową funkcję.

WARTO WIEDZIEĆ

PRAWO W PIGUŁCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Ustalenie granic nieruchomości w praktyce zarządcy drogi

Ustalenie granic nieruchomości w trybie postępowania rozgraniczeniowego następuje wówczas, gdy granice nieruchomości nie zostały wcześniej ustalone, były ustalone, ale stały się sporne, lub nie ma dokumentów pozwalających na określenie pierwotnego położenia przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych. W praktyce zarządcy drogi często zachodzi konieczność rozgraniczenia drogi od sąsiadujących z nią działek.