Okladka_16-2014.jpg
WYDANIE: wrzesień - październik | 5 (16) 2014

DROGI GMINNE I POWIATOWE

wrzesień - październik

Wraz z wydaniem wrześniowym do grona autorskiego czasopisma „Drogi Gminne i Powiatowe” dołączyli nowi autorzy, wzbogacając tym samym magazyn o kolejne ciekawe tematy oraz nowe punkty widzenia.

Doktor inż. Elżbieta Szafranko prezentuje w aktualnym numerze różnice w zakresach obowiązków zarządów i zarządców dróg samorządowych w świetle regulacji prawnych. Natomiast geodeta Michał Krzyżański na przykładzie budowy drogi S5 Mielno – Gniezno porusza temat odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne oraz relacji między cenami gruntów pod drogi krajowe i samorządowe.

W dziale Technologie proponujemy artykuł dotyczący projektowania stalowych barier ochronnych jako elementu poprawiającego bezpieczeństwo użytkowników dróg. Autor wskazuje m.in. najczęstsze błędy projektowe i wykonawcze oraz podpowiada, jak ich unikać.

Prawne aspekty poruszane na łamach wydania wrześniowego dotyczą m.in. zmian w Warunkach Kontraktowych w FIDIC z uwzględnieniem Prawa zamówień publicznych. Jakich procedur i obszarów wprowadzania zmian przestrzegać, by nie naruszyć przepisów PZP, wyjaśnia radca prawny Ewelina Mrozińska-Ząbek.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników, w niniejszym numerze opisujemy także konkretne działania inwestycyjne w poszczególnych powiatach. W wywiadzie z naczelnikiem wydziału dróg w powiecie ostrowieckim panem Jerzym Wroną rozmawiamy o dotacji z tytułu klęsk żywiołowych na odbudowę zniszczeń w infrastrukturze drogowej spowodowanych przez tegoroczne powodzie. Z kolei powiat poznański prezentuje inwestycje przeprowadzone dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym.

Zachęcamy także przedstawicieli innych powiatów do kontaktu oraz prezentacji swoich rozwiązań.

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MARIUSZ DYKA wrzesień-październik | 5 (16) 2014

Czyszczenie ulic i placów po zmianach przepisów - jakie zezwolenia trzeba uzyskać

Właściwe gospodarowanie odpadami zalegającymi pobocza dróg czy znajdowanymi na placach to jeden z obowiązków administratorów tych obiektów. W ostatnim okresie realizacja tego zadania wiąże się z koniecznością stosowania nowych przepisów odpadowych. Zmieniły one między innymi zasady legalizacji prowadzenia prac związanych z wytwarzaniem odpadów, ich usuwaniem z miejsc, gdzie powstały czy też zostały nagromadzone. Problematyka ta jest szczególnie ważna w związku z odpowiedzialnością zarządzających drogami gminnymi i powiatowymi za zgodny z prawem przebieg wykonywanych bezpośrednio bądź zlecanych prac z zakresu gospodarki odpadami.

TECHNOLOGIE

TOMASZ SOCHACKI wrzesień-październik | 5 (16) 2014

Stalowe bariery ochronne

Projektowanie infrastruktury drogowej wiąże się z koniecznością zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników dróg, zarówno kierowców pojazdów, jak i pieszych oraz rowerzystów. Istotne jest zachowanie jak najlepszych parametrów ruchu i wysokiego poziomu bezpieczeństwa z jednoczesnym dostosowaniem się do oczekiwań i możliwości finansowych inwestora. Jednakże najważniejsze zawsze powinno być projektowanie dróg i skrzyżowań w taki sposób, aby zapewnić możliwe najbezpieczniejszy przejazd i odpowiednią ochronę pieszych i rowerzystów. Jednym z rodzajów urządzeń bezpieczeństwa ruchu (BRD) są bariery ochronne stalowe, betonowe lub linowe.

WYWIAD

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK wrzesień-październik | 5 (16) 2014

FIDIC w konkretach: Zmiany w Warunkach Kontraktowych - jak ulepszyć i przyspieszyć roboty budowlane bez naruszania przepisów PZP

Warunki Kontraktowe FIDIC przewidują możliwość wprowadzania zmian do kontraktu. Wspomniane zmiany polegają przede wszystkim na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych określonych w kontrakcie, zmianie charakteru, sposobu oraz terminu ich wykonywania.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI wrzesień-październik | 5 (16) 2014

Odszkodowania za przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne

Każda nowo planowana inwestycja drogowa wzbudza wśród lokalnej społeczności skrajne emocje. Z jednej strony jest to nastawienie pozytywne, czasem wręcz entuzjastyczne. Wszak budowa czy modernizacja dróg to nie tylko poprawa jakości i komfortu przemieszczania się. To także szansa na rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy. Nowoczesne drogowe szlaki komunikacyjne przyciągają inwestorów, powstają wzdłuż nich duże centra logistyczne czy magazyny, a gminy częstokroć kształtują nową politykę przestrzenną. Z drugiej strony pojawiają się niepewność i pytania. Czy w wyniku planowanej inwestycji zostanę wywłaszczony? Czy otrzymam godne odszkodowanie? Ile wart jest 1 m2 mojego gruntu? W niniejszym artykule przedstawię Czytelnikom zasady ustalania odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne, a także wzajemne zależności między cenami gruntu pod drogi krajowe i samorządowe na przykładzie drogi S5 Mielno – Gniezno.

MARCIN KRAWCZYK wrzesień-październik | 5 (16) 2014

Uprawnienia zawodowe po nowelizacji prawa budowlanego

Zmiany w zakresie nabywania uprawnień budowlanych wzbudzają liczne kontrowersje. Z jednej strony otwarto szerszy dostęp do zawodów technicznych, z drugiej jednak powstają obawy o przygotowanie nowych osób na rynku pracy do udziału w procesie inwestycyjnym. W niniejszym artykule omówiono szczegółowo, kto i w jakim zakresie może uczestniczyć w robotach budowlanych.

POMYSŁ NA...

WARTO WIEDZIEĆ

ELŻBIETA SZAFRANKO wrzesień-październik | 5 (16) 2014

Uprawnienia zarządcy i zarządu dróg

Drogi publiczne stanowiące sieć komunikacyjną w naszym kraju tworzą układ dróg różnych kategorii. W zależności od znaczenia drogi w tym układzie, położenia oraz natężenia ruchu odpowiedzialność za ich stan oraz sprawne użytkowanie została przypisana różnym instytucjom. Przepisy regulują zakres odpowiedzialności oraz obowiązków przypisanych zarządcom dróg. Wśród różnych tras i ciągów komunikacyjnych największą grupę pod względem długości stanowią tzw. drogi samorządowe wraz z drogami powiatowymi i gminnymi. W artykule przedstawiono podstawy klasyfikacji dróg i przypisywania im numerów oraz zakresy obowiązków zarządców i zarządów dróg.