Warto Wiedzieć

Warto Wiedzieć

styczeń-luty | 1 (18) 2015

Rezerwa w budżecie na drogi lokalne

W nowej perspektywie finansowej UE na budowę nowoczesnych dróg rząd chce przeznaczyć 93 mld zł. Pieniądze na ten cel mają pochodzić ze środków krajowych i unijnych. Na utrzymanie i zarządzanie drogami w latach 2014–2023, ministerstwo przewiduje przeznaczyć z budżetu państwa ok. 48,7 mld zł. Z tych pieniędzy będą finansowane prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie i przebudowa dróg, a także przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nadal prowadzone są prace w ramach programu budowy dróg krajowych na lata 2011–2015. Limit wydatków na ich realizację wynosi 14,5 mld zł.

RYSZARD BRYŁA styczeń-luty | 1 (18) 2015

Stan bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych w ocenie NIK

W niniejszym artykule omówimy zagadnienia bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych w kontekście opinii na ten temat przedstawionej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Przeprowadzenie kontroli zostało zlecone przez NIK wszystkim wojewodom, na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK. We wspomnianym artykule jest powiedziane, że organy kontroli, rewizji i inspekcji działające w administracji i samorządzie terytorialnym powinny współpracować z NIK i są obowiązane do przeprowadzania doraźnych kontroli na jej zlecenie.

RENATA WILOCH-KOZŁOWSKA listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Badania archeologiczne – ważny element prac terenowych

Obecność archeologa podczas robót budowlanych zazwyczaj traktowana jest jako zło konieczne. O ile inwestor godzi się na opłacenie prac geologicznych czy poniesienie innych kosztów związanych z inwestycją, o tyle prace archeologiczne nie spotykają się już z takim zrozumieniem. Można zatem zadać pytanie: dlaczego? W niniejszym artykule chciałabym Państwu przybliżyć procedury towarzyszące pracom archeologów.

ELŻBIETA SZAFRANKO listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Uzgodnienia związane z organizacją uroczystości mających charakter powszechny na drogach publicznych

We współczesnym świecie trudno wyobrazić sobie okres wakacyjny lub świąteczny bez różnego rodzaju zbiorowych form spędzania czasu wolnego. Instytucje zajmujące się promowaniem kultury, sztuki, rekreacji, świąt państwowych i kościelnych prześcigają się w organizowaniu festynów, rajdów, imprez przybliżających otaczającą nas przyrodę czy dni promujących kulturę regionalną. Część takich imprez organizowana jest w miejscach specjalnie przygotowanych i nie koliduje z toczącym się w sąsiedztwie życiem codziennym, jednak niektóre z tych przedsięwzięć wymagają przemieszczania się uczestników. Mogą to być imprezy kulturalne, sportowe, religijne oraz rekreacyjne. W ich trakcie tworzone są kolumny pieszych (rajdy, pochody, pielgrzymki), kolumny rowerów czy motorów (rajdy, wyścigi, maratony), a czasami jedne i drugie, przemieszczające się równocześnie. Wielu imprezom regionalnym towarzyszą również przejazdy zaprzęgów konnych, jeźdźców na koniach czy przeprowadzanie różnych innych nietypowych pojazdów lub zwierząt. Są imprezy, które mają charakter stacjonarny, ale korzy- stają z przestrzeni zaliczonej do układu ko- munikacyjnego (fragmenty dróg i placów). We wszystkich przypadkach, gdy masowa im- preza organizowana na terenie otwartym ma odbywać się z wykorzystaniem dróg publicz- nych, wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zorganizowanie imprezy na drodze publicznej. Obowiązek poczynienia wszelkich uzgodnień związanych z tym zezwoleniem spoczywa na organizatorze imprezy, a zezwolenie wydaje właściwy zarządca drogi i ruchu.

ELŻBIETA SZAFRANKO wrzesień-październik | 5 (16) 2014

Uprawnienia zarządcy i zarządu dróg

Drogi publiczne stanowiące sieć komunikacyjną w naszym kraju tworzą układ dróg różnych kategorii. W zależności od znaczenia drogi w tym układzie, położenia oraz natężenia ruchu odpowiedzialność za ich stan oraz sprawne użytkowanie została przypisana różnym instytucjom. Przepisy regulują zakres odpowiedzialności oraz obowiązków przypisanych zarządcom dróg. Wśród różnych tras i ciągów komunikacyjnych największą grupę pod względem długości stanowią tzw. drogi samorządowe wraz z drogami powiatowymi i gminnymi. W artykule przedstawiono podstawy klasyfikacji dróg i przypisywania im numerów oraz zakresy obowiązków zarządców i zarządów dróg.

BARBARA BANACH maj-czerwiec | 3 (14) 2014

Uczymy się na cudzych błędach - najczęstsze wady nowych inwestycji

Ponad 50% inwestycji odbieranych w 2013 r. było realizowanych w dużym pośpiechu i po jak najmniejszych kosztach, co miało wpływ na niską jakość wykonanych robót oraz stosowanych materiałów budowlanych. W wyniku tego inwestorzy, właściciele i zarządcy borykają się z licznymi błędami i usterkami, a wykonawcy nie mogą wyegzekwować wynagrodzenia od inwestorów.

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA styczeń-luty | 1 (12) 2014

Zimowe uszkodzenia drzew – jak im zapobiegać?

Drzewa w miastach są nie tylko ozdobą. Pełnią też wiele istotnych funkcji, których skuteczność zależy m.in. od ich stanu zdrowotnego. Drzewa osłabione, chore czy uszkodzone mogą być zagrożeniem dla ludzi i ich mienia. Duży problem stanowi utrzymanie drzew przyulicznych, gdzie panują ekstremalne warunki dla wzrostu i rozwoju zieleni, a gęsta sieć podziemnej infrastruktury technicznej oraz nieprzepuszczalne nawierzchnie silnie ograniczają możliwości prawidłowego rozwoju korzeni. Efektem jest powstawanie zaburzeń procesów fizjologicznych, zakłóceń rozwojowych i często związanych z tym widocznych uszkodzeń drzew, które prowadzą do ich sukcesywnego obumierania. Choć czynniki stresowe negatywnie oddziałują na drzewa w ciągu całego roku, to zima stanowi szczególnie trudny okres dla drzew w miastach.

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA listopad-grudzień | 6 (11) 2013

Niszczenie zieleni przydrożnej

Zieleń, w tym drzewa, krzewy i rośliny zielne, jest ważnym elementem towarzyszącym drogom pełniącym funkcje sanitarne, przyrodnicze, społeczne i kulturowe, które J. Solon szeroko opisał i skategoryzował jako usługi ekosystemowe. Jakkolwiek rola zieleni przyulicznej nie jest kwestionowana, to już być albo nie być dla drzew przydrożnych jest tematem dyskusyjnym i wywołującym spory etyczne. Drzewa są też niedostatecznie chronione i w dużym stopniu wystawione na niekorzystne działanie czynników stresowych miasta. Choć w przeciwieństwie do sadzenia drzew zakładanie w pasach przydrożnych trawników i zakrzewień nie budzi protestów, to i tu widać brak dbałości i niszczenie.