Warto Wiedzieć

Stan bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych w ocenie NIK

W niniejszym artykule omówimy zagadnienia bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych w kontekście opinii na ten temat przedstawionej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Przeprowadzenie kontroli zostało zlecone przez NIK wszystkim wojewodom, na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK. We wspomnianym artykule jest powiedziane, że organy kontroli, rewizji i inspekcji działające w administracji i samorządzie terytorialnym powinny współpracować z NIK i są obowiązane do przeprowadzania doraźnych kontroli na jej zlecenie.

Celem kontroli była ocena organizacji ruchu na drogach, w tym prawidłowości oznakowania dróg publicznych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także wykonywanie wybranych zadań, nałożonych przepisami prawa na organy zarządzające ruchem. Kontrola była prowadzona w 2013 r., a wnioski z niej NIK podała w 2014 r. Do szczegółowego badania wojewodowie wybrali z sieci poszczególnych kategorii dróg: 22 drogi wojewódzkie, 45 dróg powiatowych i 50 dróg gminnych.

Podział odpowiedzialności

Należy dodać, że drogi publiczne ze względu na pełnione funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

  • drogi krajowe, do których zalicza się m.in. autostrady, drogi ekspresowe i międzynarodowe oraz drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych;
  • wojewódzkie, do których zalicza się drogi inne niż krajowe, stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa oraz drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych;
  • powiatowe, do których zalicza się drogi inne niż krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą;
  • gminne, do których zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. Drogi wojewódzkie powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu – województwa, powiatu lub gminy. Należy dodać, że zarządcą drogi gminnej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, natomiast zarządcą ruchu na niej jest starosta. Zarządcą drogi powiatowej jest zarząd powiatu, natomiast zarządcą ruchu na niej jest również starosta.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) w art. 20 określa obowiązki zarządcy drogi. Do obowiązków tych należy m.in.:

  • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach właściwych organów powołanych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; pełnienie funkcji inwestora; utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 44  Strona 45  Strona 46  Strona 47  Strona 48  Strona 49

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń-luty | 1 (18) 2015

Rezerwa w budżecie na drogi lokalne

W nowej perspektywie finansowej UE na budowę nowoczesnych dróg rząd chce przeznaczyć 93 mld zł. Pieniądze na ten cel mają pochodzić ze środków krajowych i unijnych. Na utrzymanie i zarządzanie drogami w latach 2014–2023, ministerstwo przewiduje przeznaczyć z budżetu państwa ok. 48,7 mld zł. Z tych pieniędzy będą finansowane prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie i przebudowa dróg, a także przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nadal prowadzone są prace w ramach programu budowy dróg krajowych na lata 2011–2015. Limit wydatków na ich realizację wynosi 14,5 mld zł.

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (18) 2015

Nowe wymagania techniczne WT - 1 WT - 2 2014

Z dniem 25 września 2014 r. przestały obowiązywać dotychczas stosowane wymagania techniczne dla kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych oznaczone jako WT-1 i WT-2 2010. Zostały one zastąpione nowymi wymaganiami WT-1 i WT-2 2014. Dokumenty te zostały opublikowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na ogólnodostępnej stronie internetowej.