Okladka_19-2015.jpg
WYDANIE: marzec - kwiecień | 2 (19) 2015

DROGI GMINNE I POWIATOWE

marzec - kwiecień

Wraz z pierwszymi promieniami słońca i budzącą się do życia przyrodą nadchodzi czas na wiosenne porządki – warto je przeprowadzić również na drogach. Wymiana nawierzchni i sprawdzenie, czy oznakowanie pionowe faktycznie służy kierowcom, czy raczej zaśmieca drogi nadmiarem niepotrzebnych znaków – to z pewnością istotne zadania, z którymi powinien zmierzyć się każdy zarządca dróg. Aby pomóc w realizacji tego trudnego wyzwania, publikujemy artykuł o charakterze poradnikowym, w którym omawiamy krok po kroku przykłady prawidłowego znakowania dróg. Sporo uwagi poświęciliśmy w tym numerze także nawierzchniom, które po zimie mogą wymagać wymiany. A tuż przed modernizacją warto uwzględnić nie tylko ich trwałość i cenę, ale również stopień uciążliwości dla otoczenia. Dobrym przykładem rozwiązania, które pomaga redukować hałas, jest zastosowanie nawierzchni bitumicznej z asfaltu modyfikowanego gumą – i to właśnie jej poświęciliśmy obszerny artykuł w dziale „Technologie”. Kilkanaście stronic dalej odpowiedzieliśmy natomiast na pytanie, czy tradycyjne konstrukcje z betonu asfaltowego są już przeżytkiem w obliczu ciekawej, choć słabo jeszcze w Polsce znanej alternatywy w postaci SMA i WMS. Nie zabraknie więc innowacji, które już niedługo mogą zmienić oblicze naszych dróg. Modernizowanie dróg i przeprowadzanie zupełnie nowych, często wysokobudżetowych inwestycji zawsze wiąże się z analizą zdolności finansowej zarządcy. Nie oznacza to jednak, że zadłużenie wyklucza realizowanie dalszych planów. O tym, jak obliczyć zindywidualizowany wskaźnik limitu wielkości zadłużenia oraz zwiększyć limity i podwyższyć poziom ochrony JST, piszemy w „Prawnych zeszytach drogowych”. Problemy związane z nowymi inwestycjami nie ograniczają się jednak jedynie do wydatków. Wiele trudności stwarza często także samo umiejscowienie nowej drogi – szczególnie jeśli dotyczy terenów cennych przyrodniczo. Jak wiadomo, w takich sytuacjach konieczne jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko, a wraz z nią przeprowadzenie wariantowania inwestycji. Co na temat tworzenia wariantów mówi prawo i jak dobierać kryteria oceny różnych wariantów? Odpowiedzi na te pytania daje artykuł zamieszczony w dziale „Warto wiedzieć”. Nowe wydanie naszego magazynu zawiera jeszcze wiele innych niespodzianek, m.in. fachowe komentarze, zapowiedzi interesujących wydarzeń oraz najciekawsze newsy z polskich gmin. Zachęcamy do lektury!

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

TECHNOLOGIE

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (19) 2015

Schyłek tradycyjnych konstrukcji z betonu asfaltowego? Nadchodzi alternatywa!

Choć w ostatnich latach w terenie miejskim powstało wiele dróg z betonowej kostki brukowej, to nawierzchnie bitumiczne i tak pokrywają większość dróg lokalnych i krajowych. Tak duże zainteresowanie nawierzchniami tego typu zaowocowało stworzeniem konstrukcji konkurencyjnych dla tradycyjnie stosowanych nawierzchni, np. SMA i WMS. Porównajmy ich właściwości.

ARTUR KURPIEL marzec-kwiecień | 2 (19) 2015

Ciche i bezpieczne. Nawierzchnie bitumiczne z asfaltu modyfikowanego gumą

Celem inżynierów drogowych jest konstruowanie nawierzchni, które sprawiają, że ruch pojazdów będzie bezpieczny, komfortowy dla użytkowników i mało uciążliwy dla otoczenia. Wymogi bezpieczeństwa wskazują na konieczność uzyskania odpowiedniego współczynnika tarcia i równości nawierzchni oraz zapewnienia szybkiego odprowadzania wód opadowych z powierzchni jezdni. Zarządcy dróg starają się też zmniejszyć negatywny wpływ hałasu drogowego na otoczenie, który powstaje na styku opona – nawierzchnia. „Klasyczne” nawierzchnie drogowe o warstwach ścieralnych z betonu asfaltowego, betonu cementowego, mastyksu grysowego (SMA), asfaltu lanego itd. nie są jednak optymalne pod względem tłumienia hałasu. Może więc pora zastosować niestandardowe rozwiązania?

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI marzec-kwiecień | 2 (19) 2015

Inwestycje celu publicznego

Według pewnej grupy analityków i ekonomistów przeciętne tempo wzrostu gospodarczego Polski w 2015 r., podobnie jak w roku ubiegłym, przekroczy 3%. Elementem stabilizującym będzie wciąż silny wzrost konsumpcji i inwestycji. Piotr Bielski, ekonomista BZ WBK, przewiduje, że wzrost inwestycji w roku bieżącym utrzyma się na dość przyzwoitym poziomie, do czego przyczyni się między innymi sektor publiczny. Inwestycje publiczne stanowią szczególną grupę inwestycji, gdyż w ich przypadku bardziej niż korzyści finansowe pożądane są korzyści społeczne i użytkowe, a ich służebny charakter wynika z zaspokajania podstawowych i codziennych potrzeb ludności, jednostek gospodarczych oraz instytucji.

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK marzec-kwiecień | 2 (19) 2015

Zadłużenie nie wyklucza inwestycji drogowych

Warunki finansowania nowych inwestycji, szczególnie infrastrukturalnych, przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) są od roku znacznie utrudnione. Jednym z większych ograniczeń w nadchodzących latach będzie nowy algorytm obliczania maksymalnego zadłużenia samorządowych budżetów, zastosowany już w projekcie budżetu na rok 2014. Sukces mierzony kilometrami nowo wybudowanych i zmodernizowanych dróg odniosą te gminy i powiaty, które będą realizować politykę budżetową z pełną świadomością nowych szans i wyzwań w tym zakresie.

POMYSŁ NA...

WARTO WIEDZIEĆ

ELŻBIETA SZAFRANKO marzec-kwiecień | 2 (19) 2015

Kilka wariantów jednej inwestycji. Budowa dróg na terenach cennych przyrodniczo

W przypadku realizacji inwestycji drogowej zwykle konieczna jest ocena oddziaływania na środowisko. Z procedury oceny wynika obowiązek opracowania kilku wariantów inwestycji oraz przygotowania kryteriów, które posłużą do ich oceny. Aby spełnić wszystkie warunki, niezbędna jest znajomość przepisów i sposobów postępowania w związku z wariantowaniem inwestycji drogowych.