Zarządca Odpowiada

Zarządca Odpowiada

ELŻBIETA SZAFRANKO styczeń-luty | 1 (18) 2015

Zarządzanie mostami i wiaduktami leżącymi w pasie dróg samorządowych

Obiekty mostowe są eksploatowane w trudnych warunkach. Są narażone na różnorodne obciążenia i zmieniające się warunki środowiska naturalnego. Konstrukcje drogowych obiektów inżynierskich są często zaawansowanymi rozwiązaniami inżynierskimi, wymagają zaangażowania dużych sił i środków do ich realizacji. Ważne jest, aby te konstrukcje służyły wiele lat, nie powodowały problemów eksploatacyjnych i nie wymagały częstych napraw.

RYSZARD BRYŁA listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Odpowiedzialność gmin i powiatów w zakresie drogowych obiektów inżynierskich

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zm.), do obiektów inżynierskich zalicza się obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe.