Prawne Zeszyty Drogowe

Współpraca gmin przy modernizacji dróg lokalnych

Modernizacja dróg gminnych stanowi element zadania ciążącego na każdej gminie mocą art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713). Powyższe skutkuje koniecznością sukcesywnego udzielania przez gminy zamówień na modernizację dróg lokalnych. Taki stan skłania do poszukiwania rozwiązań, które umożliwią połączenie sił z innymi gminami, m.in. w celu ograniczenia kosztów oraz profesjonalizacji udzielania zamówień na realizację tychże robót.  

Współpraca przy udzielaniu zamówień
Zamówienia wspólne, powszechnie znane pod nazwą zamówieniowych grup zakupowych, w najszerszym zakresie kojarzone są z nabywaniem energii elektrycznej. Niemniej jednak ograniczenie współpracy w zakresie zakupowym do wskazanej kategorii zamówień wydaje się nieuzasadnione. Praktyka wskazuje, że gminy mogą osiągać korzyści, m.in.: wykorzystując mechanizm zamówień wspólnych przy nabywaniu usług z zakresu odbioru odpadów komunalnych, robót budowlanych na obiektach kubaturowych (np. termomodernizacja) czy modernizacji dróg. Taką współpracę może podjąć zarówno kilka gmin, jak również możliwe jest jej zawiązanie przez jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, np. gminy oraz powiaty. Poziom efektywności wspólnego udzielania zamówień uzależniony jest od wielu czynników o charakterze prawnym, jak i pozaprawnym (m.in. uwarunkowania rynkowe, konkurencyjność na rynku lokalnym, kompetencje miękkie pracowników poszczególnych urzędów).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 41  Strona 42  Strona 43  Strona 44

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (56) 2021

Dokończenie budowy drogi bez organizowania przetargu

Pozostawienie przez wykonawcę niedokończonych robót drogowych stanowi istotną niedogodność, m.in. wydłuża okres oczekiwania na zakończenie inwestycji. Maksymalnemu skróceniu tego okresu służyć może wybranie kolejnego wykonawcy bez organizowania przetargu. W sposób wyraźny taka możliwość wynika z przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (56) 2021

Drogi publiczne a dyrektywa Rady 96/53/WE

Wprowadzony przez polskiego ustawodawcę system zezwoleń, uniemożliwiając swobodny ruch pojazdów po niektórych drogach, narusza przepisy art. 3 i 7 dyrektywy 96/53 Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych, poruszających się na terytorium Wspólnoty, maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym – nie tylko w odniesieniu do ruchu międzynarodowego w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale także w zakresie ruchu krajowego.