Prawne Zeszyty Drogowe

Użytkowanie drogi przed zakończeniem budowy?

Na jakich zasadach wydaje się pozwolenie na użytkowanie drogi lub jej odcinka przed zakończeniem wszystkich robót?

Droga jest budowlą – wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami – stanowiącą całość techniczno-użytkową przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Zasady projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym warunki przystępowania do ich użytkowania, zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (dalej „Prawo budowlane”). Dodatkowo zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych zostały uregulowane w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej „Specustawa drogowa”).

Niezależnie jednak od tego, czy droga jest realizowana na podstawie ogólnych przepisów Prawa budowlanego, czy w oparciu o szczególne regulacje wynikające ze Specustawy drogowej, zasady przystępowania do użytkowania takiego obiektu budowlanego są aktualnie jednolite. Stosownie bowiem do art. 32 Specustawy drogowej, również w odniesieniu do dróg publicznych, przy realizacji których stosuje się przepisy szczególne, decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi wydaje się na zasadach i w trybie przepisów Prawa budowlanego.

Zasada – pozwolenie na użytkowanie drogi lub jej odcinka po zakończeniu budowy

Zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

W art. 55 Prawa budowlanego wskazano wyjątki od zasady zakończenia budowy poprzez zawiadomienie określające sytuacje, w których należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Przede wszystkim przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na wzniesienie tego obiektu jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do jednej z następujących kategorii: V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do Prawa budowlanego. Wśród powyższych kategorii wymieniona została kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe oraz kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe (takie jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele). Tak więc, w myśl przywołanej regulacji, przed przystąpieniem do użytkowania drogi, w tym drogi publicznej, należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w trybie przepisów Prawa budowlanego.

Jeśli droga, posiadająca co najmniej dwie jezdnie w obu kierunkach, jest realizowana w oparciu o przepisy Specustawy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla dróg powiatowych i gminnych, wówczas starosta wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w odniesieniu do jezdni lub jej odcinka, na którym zakończono budowę. Pozwolenie wydaje się na wniosek inwestora. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do drogowych obiektów inżynierskich objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wydawana jest po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę lub odpowiednio w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Co do zasady więc przepisy Prawa budowlanego wiążą wystąpienie przez inwestora z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie z zakończeniem inwestycji, czyli wykonaniem w całości przedmiotu decyzji o pozwoleniu na budowę lub odpowiednio decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie której dana inwestycja była prowadzona. W praktyce powstaje jednak pytanie, czy istnieje możliwość przystąpienia do użytkowania drogi mimo braku zakończenia jej budowy?

Użytkowanie drogi przed zakończeniem budowy

Ustawodawca przewidział w Prawie budowlanym wyjątki od zasady wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed zakończeniem całości inwestycji. Możliwość przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych wynika z art. 55 pkt 3 Prawa budowlanego. Zgodnie z treścią tego przepisu,

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37  Strona 38

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE