Warto Wiedzieć

Specyfikacja techniczna – drogowskaz efektywnej realizacji

Specyfikacja techniczna umożliwia uporządkowanie i zebranie w całość szeregu złożonych wymagań techniczno- -technologicznych, co znacznie ułatwia prowadzenie prac i pozwala uniknąć nieporozumień, a także roszczeń na etapie realizacji i odbioru robót. Przygotowanie dobrej specyfikacji nie jest łatwe, gdyż na specyfikującego czyhają pułapki w postaci odesłania do nieaktualnych, wzajemnie się wykluczających norm czy nieprecyzyjnych opisów.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) to dokument będący częścią opisu przedmiotu zamówienia publicznego, określający w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. W przypadku zamówień publicznych jest dokumentem obowiązkowym, co wynika z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Zakres i forma STWiORB określona jest w rozporządzeniu. Mimo że konieczność sporządzania specyfikacji występuje wyłącznie przy zamówieniach publicznych, coraz częściej inwestorzy nieobjęci tym obowiązkiem chętnie korzystają ze STWiORB w celu opisywania zasad przyjętych na realizowanych przez siebie inwestycjach. Specyfikacja pozwala na usystematyzowanie i zebranie w całość szeregu złożonych wymagań techniczno-technologicznych, co znacznie ułatwia prowadzenie robót, ich odbiory, a także określa obowiązki stron procesu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 41  Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA lipiec-sierpień | 4 (39) 2018

Rower na drogach ogólnodostępnych

Nie wszędzie możliwe i potrzebne jest budowanie drogi dla rowerów. Jeżeli warunki ruchu na to pozwalają, należy ruch rowerowy pozostawić na jezdni ogólnodostępnej, ważne jednak, by uczynić ją przyjazną dla użytkowników poruszających się na rowerach. Niniejszy artykuł odpowiada na pytania, kiedy i przy jakich warunkach można pozostawić ruch rowerowy na jezdni dróg ogólnodostępnych, a także jak ułatwić rowerzystom poruszanie się po drogach ogólnodostępnych.