Technologie

Nowoczesne technologie GIS dla zarządców dróg

W polskim drogownictwie brakuje efektywnych metod zarządzania infrastrukturą drogową. Przyczyn należy upatrywać w braku jednolitych standardów utrzymania, modernizacji oraz rozbudowy, co sprawia, że nasze drogi nie tworzą spójnej sieci. Sposobem na naprawę tej sytuacji może być zastosowanie technologii GIS i wdrożenie zaawansowanego oprogramowania, które służyłoby usystematyzowaniu rejestru infrastruktury drogowej i zintegrowaniu obecnych oraz projektowanych systemów dziedzinowych polskiego drogownictwa.

Od czasu przeprowadzenia reformy administracyjnej mamy kilka tysięcy zarządców infrastruktury obejmującej drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz krajowe. Każdemu z nich przyświecają inne priorytety, własne pomysły rozwojowe, projekty i plany, których realizację powstrzymują często ograniczenia budżetowe, przekładające się również na stan techniczny dróg. W skali kraju brakuje natomiast odpowiednich narzędzi, także informatycznych, które mogłyby pomóc w uporządkowaniu obecnego stanu rzeczy. Widniejące w ustawie o drogach publicznych magiczne słowo „standardy” jest wyłącznie postulatem, za którym nie stoją żadne instrumenty.

GIS i rozwiązania informatyczne

Narzędziem mogącym pomóc uporządkować obecny chaos jest system informatyczny, na którego mapie będzie można odwzorować informacje potrzebne zarówno do bieżącego zarządzania infrastrukturą drogową (a wiec do utrzymania, zarządzania ruchem i reagowania kryzysowego), jak i racjonalnego koordynowania polityki inwestycyjnej. System, z którego będą mogli korzystać zarządcy infrastruktury, firmy remontowo-budowlane z branży drogowej, przewoźnicy drogowi oraz zwykli obywatele.

Zarządzanie dużą siecią drogową jest związane z obsługą ogromnej ilości danych cyfrowych i analogowych, ujętych w planach, projektach, mapach, schematach i raportach, które są lokalizowane i przechowywane zarówno w wielu wirtualnych systemach (bazach danych), jak i fizycznych lokalizacjach. Zróżnicowane formaty i typy danych są często składowane oraz archiwizowane na płytach CD/DVD w różnych systemach i aplikacjach dziedzinowych. Szybki dostęp do danych dziedzinowych, planów, projektów i kosztorysów, a tym samym uzyskanie konkretnych informacji, jest wręcz niemożliwe. Ta niekomfortowa sytuacja stała się impulsem do opracowania kompletnego rozwiązania geoinformatycznego, które bazuje na technologii GIS poprzez:

  • stworzenie jednego i spójnego systemu integrującego wszystkie dane cyfrowe pochodzące z różnych aplikacji dziedzinowych, oraz dane w wersji analogowej, które dotyczą infrastruktury drogowej,
  • łatwy dostęp do danych za pomocą przeglądarki internetowej, np. szybki dostęp do aktualnych informacji na każdym etapie budowy drogi lub harmonogramu prac remontowych
  • wykorzystanie mapy cyfrowej jako platformy integracji dostępu do danych.

Przykładem wykorzystania nowoczesnych technologii GIS w zarządzaniu siecią drogową jest rozwiązanie geoinformatyczne stworzone przez spółkę Ascendi Group, a oparte na oprogramowaniu Hexagon Geospatial. Marka Ascendi, która jest uważana za lidera w sektorze transportu, specjalizuje się w tworzeniu produktów wspomagających zarządzanie infrastrukturą drogową – w samej Portugalii odpowiadają one za administrowanie, utrzymanie, modernizację i rozbudowę 3 000 km dróg. Wspomniane rozwiązanie geoinformatyczne powstało w oparciu o technologię Hexagon Geospatial, w tym m.in. programy:

  • GeoMedia Professional,
  • GeoMedia Transportation Manager,
  • GeoMedia WebMap,
  • Geospatial Portal plus WebMap Publisher Service.

Początki cyfrowego giganta

Budowę systemu rozpoczęto od analizy danych związanych z infrastrukturą drogową – tak, aby w drugiej kolejności dokonać konwersji i transformacji – w tym celu wykorzystano oprogramowanie GeoMedia Professional. Następnie, za pomocą oprogramowania GeoMedia Transportation Manager, zaprojektowano sieć drogową w podejściu tzw. Multi-Level Reference System (MLRS). Jest to podstawowy system referencyjny (liniowy) stosowany w sektorze transportu, który docelowo umożliwia analizę i pracę na danych pochodzących ze zróżnicowanych źródeł, opracowanych w różnej skali i układach współrzędnych a także o różnym stopniu dokładności i aktualności. System MLRS polega więc na stabilnej lokalizacji różnego rodzaju zdarzeń (punktów charakterystycznych) w sieci drogowej, która doświadcza nieustannych zmian na osi czasu.

Ważnym elementem budowy kompleksowego rozwiązania geoinformatycznego było także pozyskanie nowych informacji dotyczących infrastruktury drogowej w postaci pomiarów GPS, skaningu laserowego infrastruktury, zdjęć oraz skanów itp. Pierwszym elementem systemu było geoprzestrzenne repozytorium cyfrowe, które obejmowało zlokalizowane przestrzennie dokumenty, plany, projekty i kosztorysy. Dane można było przeglądać w formie map tematycznych np. lokalizacji pasa i pobocza drogi w zależności od przylegającej struktury własnościowej gruntu. Funkcje systemu umożliwiały analizowanie danych pod kątem stanu technicznego, planowania prac utrzymaniowych oraz lokalizacji zdarzeń np. wypadków drogowych.

Kolejnym elementem systemu była

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 15  Strona 16  Strona 17  Strona 18

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Aktualności NINA KINITZ lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Kongres ITS w doborowej obsadzie

Systemy zarządzania ruchem, zbieranie i przetwarzanie danych o ruchu oraz standaryzacja rynku ITS - to zaledwie kilka z wielu bloków tematycznych, które przykuły uwagę uczestników VIII Polskiego Kongresu ITS (PKITS). Pozostałe prezentacje dotyczyły m.in. osiągnięć i perspektyw rozwoju Korei Południowej w dziedzinie ITS, poboru opłat, oraz Systemów Informacji i Bezpieczeństwa Ruchu. W tegorocznym kongresie uczestniczyło blisko 400 osób, z czego ok. 60% stanowili reprezentanci sektora samorządowego.