Projektowanie

Projektowanie

BARBARA BANACH lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Projektowanie odwodnień drogowych bez tajemnic

Woda, jeden z największych żywiołów, jest bardzo kapryśna i tylko pozornie możliwa do opanowania. Zarządcy dróg muszą się liczyć ze skutkami błędnie zaprojektowanych elementów odwodnieniowych, które niejednokrotnie są powodem kompletnej dewastacji drogi. Zdarza się, że jeden niedrożny przepust pod koroną drogi powoduje wyrwanie całego nasypu wokół przepustu. Jest to bardzo kosztowna naprawa, choć przyczyna błaha, a jej usunięcie podczas rutynowych przeglądów i napraw wcale nie wymagałoby wysokich nakładów finansowych. Źle zaprojektowane odwodnienie drogowe może spowodować szkody niemożliwe do usunięcia podczas zwykłych robót poprawkowych czy remontowych. Na co więc warto zwrócić uwagę, by uniknąć poważnych strat?

Projektowanie BARBARA BANACH maj-czerwiec | 3 (26) 2016

Rowy przydrożne a bezpieczeństwo na drogach

Rozpatrując bezpieczeństwo na drogach, uwzględniamy elementy planu sytuacyjnego, pochylenia, stanu nawierzchni oraz urządzenia zabezpieczające ruch pieszych. Są one istotne, lecz istnieje też szereg elementów dróg, które – choć nie bezpośrednio i nie w sposób ciągły – to jednak wpływają na bezpieczeństwo, a ich wadliwe działanie może zwiększyć ryzyko wypadku. Takimi elementami korony drogi są często zaniedbywane rowy przydrożne.
TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (24) 2016

Nawierzchnie bitumiczne – jak o nie dbać?

Drogi bitumiczne to jedne z najpopularniejszych typów nawierzchni w Polsce. Ich częste stosowanie wynika z zalet związanych z konstrukcją podatną, dzięki której wykazują dużą tolerancję na obciążenia eksploatacyjne i deformacje podłoża. Trwałość nawierzchni może być jednak mniejsza, jeżeli zarządca zapomni o regularnym przeprowadzaniu zabiegów utrzymaniowo-remontowych.

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (23) 2015

Jak efektywnie walczyć z hałasem komunikacyjnym?

Dużym problemem cywilizacyjnym, który dotyka zarówno zarządców dróg, jak i mieszkańców, jest hałas komunikacyjny. Wiadomo, że ma on negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi oraz zwierząt, lecz trudno polemizować z koniecznością rozbudowy sieci drogowych. Gdzie szukać złotego środka? W skutecznych sposobach redukowania hałasu komunikacyjnego.

lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Zwierzęta jako (nie)bezpieczni uczestnicy ruchu drogowego

Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej często utrudnia lub wręcz uniemożliwia dzikim zwierzętom swobodne przemieszczanie się, powodując liczne skutki ekologiczne i wzrost kolizji drogowych. Zapewnienie zwierzętom bezpiecznej migracji w poprzek dróg może przełożyć się na mniejszą liczbę wypadków, a także przesądzić o przyznaniu dofinansowania z UE. Dotyczy to zwłaszcza płazów, które podlegają ochronie prawnej m.in. w ramach Dyrektywy Siedliskowej.

BARTOSZ BUDZIŃSKI listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Infrastruktura rowerowa w otoczeniu turystycznych szlaków rowerowych

Specyfika turystycznych szlaków rowerowych jest odmienna od ścieżek rowerowych zlokalizowanych w miastach. Trasy turystyczne powinny zapewniać rowerzystom specyficzne usługi, które w przypadku wielokilometrowych, kilkudniowych wycieczek są niezbędne. Elementy te należy przewidzieć już na etapie projektowania, tak aby korzystanie z nich nie przysparzało użytkownikom jakichkolwiek problemów. Autor niniejszej publikacji zwraca uwagę na elementy infrastruktury rowerowej, które powinny się znajdować na turystycznych szlakach rowerowych.

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Miejskie skrzyżowania skanalizowane

Projekty infrastruktury miejskiej charakteryzują się dużą liczbą różnego rodzaju skrzyżowań, zarówno najprostszych, funkcjonujących jako skrzyżowania zwykłe, jak i mniej lub bardziej rozbudowanych skrzyżowań skanalizowanych. W ciągu ostatnich lat wzrasta również liczba projektowanych skrzyżowań o ruchu okrężnym w formie małych i średnich rond (tematyka projektowania rond była poruszana we wcześniejszym numerze „Dróg Gminnych i Powiatowych”).

TOMASZ SOCHACKI lipiec-sierpień | 4 (15) 2014

Projektowanie rond miejskich i zamiejskich - czynnik uspokajania ruchu

Od kilkunastu lat w Polsce obserwuje się coraz większe zainteresowanie skrzyżowaniami typu rondo. Obecnie jest ich bardzo dużo na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Od niedawna wzrasta także liczba tzw. minirond. Skrzyżowania o ruchu okrężnym budowane są najczęściej w miastach, w tym na osiedlach mieszkaniowych, oraz na trasach zamiejskich w celu uspokojenia ruchu.

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (14) 2014

Projektowanie dróg zamiejskich

Artykuł jest kolejną częścią cyklu materiałów poświęconych tematyce projektowania infrastruktury drogowej. Dwie pierwsze części dotyczyły projektowania ulic miejskich, natomiast niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie projektowania dróg poza obszarem zabudowanym. Budowa odcinków zamiejskich często stwarza inwestorom i zarządcom dróg wiele problemów już na etapie ich prawidłowego projektowania. Dotyczy to zarówno parametrów geometrycznych drogi w planie i przekroju, jak i jej konstrukcji. W artykule omówiono proponowane przez autora rozwiązania projektowe dla dróg w zależności od ich przeznaczenia, struktury rodzajowej użytkowników, warunków terenowych oraz występującego lub prognozowanego natężenia ruchu. Wszystkie informacje zawarte w materiale dotyczą dróg niższych klas – lokalnych gminnych, powiatowych, wojewódzkich i co najwyżej wybranych odcinków dróg krajowych.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży