Projektowanie

Projektowanie

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (23) 2015

Jak efektywnie walczyć z hałasem komunikacyjnym?

Dużym problemem cywilizacyjnym, który dotyka zarówno zarządców dróg, jak i mieszkańców, jest hałas komunikacyjny. Wiadomo, że ma on negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi oraz zwierząt, lecz trudno polemizować z koniecznością rozbudowy sieci drogowych. Gdzie szukać złotego środka? W skutecznych sposobach redukowania hałasu komunikacyjnego.

lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Zwierzęta jako (nie)bezpieczni uczestnicy ruchu drogowego

Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej często utrudnia lub wręcz uniemożliwia dzikim zwierzętom swobodne przemieszczanie się, powodując liczne skutki ekologiczne i wzrost kolizji drogowych. Zapewnienie zwierzętom bezpiecznej migracji w poprzek dróg może przełożyć się na mniejszą liczbę wypadków, a także przesądzić o przyznaniu dofinansowania z UE. Dotyczy to zwłaszcza płazów, które podlegają ochronie prawnej m.in. w ramach Dyrektywy Siedliskowej.

BARTOSZ BUDZIŃSKI listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Infrastruktura rowerowa w otoczeniu turystycznych szlaków rowerowych

Specyfika turystycznych szlaków rowerowych jest odmienna od ścieżek rowerowych zlokalizowanych w miastach. Trasy turystyczne powinny zapewniać rowerzystom specyficzne usługi, które w przypadku wielokilometrowych, kilkudniowych wycieczek są niezbędne. Elementy te należy przewidzieć już na etapie projektowania, tak aby korzystanie z nich nie przysparzało użytkownikom jakichkolwiek problemów. Autor niniejszej publikacji zwraca uwagę na elementy infrastruktury rowerowej, które powinny się znajdować na turystycznych szlakach rowerowych.

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Miejskie skrzyżowania skanalizowane

Projekty infrastruktury miejskiej charakteryzują się dużą liczbą różnego rodzaju skrzyżowań, zarówno najprostszych, funkcjonujących jako skrzyżowania zwykłe, jak i mniej lub bardziej rozbudowanych skrzyżowań skanalizowanych. W ciągu ostatnich lat wzrasta również liczba projektowanych skrzyżowań o ruchu okrężnym w formie małych i średnich rond (tematyka projektowania rond była poruszana we wcześniejszym numerze „Dróg Gminnych i Powiatowych”).

TOMASZ SOCHACKI lipiec-sierpień | 4 (15) 2014

Projektowanie rond miejskich i zamiejskich - czynnik uspokajania ruchu

Od kilkunastu lat w Polsce obserwuje się coraz większe zainteresowanie skrzyżowaniami typu rondo. Obecnie jest ich bardzo dużo na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Od niedawna wzrasta także liczba tzw. minirond. Skrzyżowania o ruchu okrężnym budowane są najczęściej w miastach, w tym na osiedlach mieszkaniowych, oraz na trasach zamiejskich w celu uspokojenia ruchu.

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (14) 2014

Projektowanie dróg zamiejskich

Artykuł jest kolejną częścią cyklu materiałów poświęconych tematyce projektowania infrastruktury drogowej. Dwie pierwsze części dotyczyły projektowania ulic miejskich, natomiast niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie projektowania dróg poza obszarem zabudowanym. Budowa odcinków zamiejskich często stwarza inwestorom i zarządcom dróg wiele problemów już na etapie ich prawidłowego projektowania. Dotyczy to zarówno parametrów geometrycznych drogi w planie i przekroju, jak i jej konstrukcji. W artykule omówiono proponowane przez autora rozwiązania projektowe dla dróg w zależności od ich przeznaczenia, struktury rodzajowej użytkowników, warunków terenowych oraz występującego lub prognozowanego natężenia ruchu. Wszystkie informacje zawarte w materiale dotyczą dróg niższych klas – lokalnych gminnych, powiatowych, wojewódzkich i co najwyżej wybranych odcinków dróg krajowych.

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (13) 2014

Projektowanie ulic. Część II Konstrukcje nawierzchni ulic miejskich

Katalog Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz rozporządzenie dotyczące projektowania dróg publicznych podają, co prawda, tzw. typowe rozwiązania układu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, jednakże nie zawierają zbyt wielu szczegółowych informacji, a także nie zawsze są właściwie dostosowane do obecnych warunków ruchowych. Podstawowym kryterium wyboru odpowiedniej konstrukcji wg Katalogu jest kategoria ruchu odzwierciedlająca występujące na drodze natężenie ruchu, szczególnie ciężarowego. W praktyce jednak nie zawsze takie podejście do wyboru rodzaju nawierzchni jest poprawne.

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (12) 2014

Projektowanie ulic. Część I

Projektowanie infrastruktury drogowej nie jest zadaniem prostym. Nierzadko przysparza wielu problemów zarówno projektantom, jak i inwestorom. Poradniki i wytyczne nakazują projektowanie dróg i ulic z uwzględnieniem interesów wszystkich użytkowników. Oznacza to, że należy zapewnić zarówno jak najlepsze warunki przepustowości dla pojazdów samochodowych, w tym często dużych samochodów ciężarowych, jak i optymalne rozwiązania dla pieszych i rowerzystów. Jednocześnie wszystkie rozstrzygnięcia powinny charakteryzować się jak najwyższym poziomem bezpieczeństwa ruchu.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży