Prawo w praktyce

Odłączenie z księgi wieczystej działki nieobjętej zakresem wykonywania służebności przesyłu – studium przypadku

Zarządca drogi musi mieć świadomość, że ograniczone prawo rzeczowe ustanowione oświadczeniem właściciela w formie aktu notarialnego, obejmujące zakresem jedną geodezyjnie wyodrębnioną działkę ewidencyjną zlokalizowaną poza pasem drogowym, obciąża, co do zasady, całą nieruchomość.

Opisany poniżej przypadek dotyczy co prawda inwestycji na drodze krajowej, jednakże ze względu na uniwersalny charakter sprawy zdarzyć się może także przy okazji inwestycji prowadzonych na drogach gminnych lub powiatowych.

Wojewoda wielkopolski ostateczną decyzją z marca 2014 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę na inwestycję pn. „Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV relacji Plewiska – Piła-Krzewina, na odcinku od słupa nr 22 do słupa nr 25 (poza liniami rozgraniczającymi drogi S11), kolidującej z przebiegiem Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11 w km 14+000, gmina Tarnowo Podgórne”.

Na podstawie umowy zawartej z gestorem sieci elektroenergetycznej na udostępnienie linii w celu usunięcia kolizji z budowaną Zachodnią Obwodnicą Poznania zarządca drogi zobowiązał się do uzyskania swoim staraniem i na swój koszt wpisów do ksiąg wieczystych o ustanowieniu służebności przesyłu na nieruchomościach zlokalizowanych poza pasem drogowym, objętych pasem technologicznym linii wysokiego napięcia.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 37  Strona 38

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK listopad-grudzień | 6 (41) 2018

Zimowe utrzymanie dróg krok po kroku

Występujące od początków grudnia do końca marca w naszym klimacie opady śnieżne skutkujące powstawaniem zasp powodują znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, podobnie jak powstająca na jezdni śliskość. Zimowe warunki wymagają od zarządcy drogi intensywnych działań, ściśle sprzężonych z bieżącymi warunkami pogodowymi, mających na celu zapewnienie uczestnikom ruchu bezpieczeństwa.