Prawne Zeszyty Drogowe

Prawne Zeszyty Drogowe

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (50) 2020

SKUTECZNY KONKURS NA PRACE PROJEKTOWE W BRANŻY DROGOWEJ

Analiza danych sprawozdawczych dotyczących funkcjonowania systemu zamówień publicznych ukazuje, że procedura konkursowa jest wykorzystywana sporadycznie przez publicznych zamawiających. Niski poziom popularności ww. procedury nie koresponduje z jego użytecznością oraz efektywnością w drodze do realizacji zamierzeń budowlanych, w tym również realizowanych w branży drogowej.

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (49) 2020

Jak zmieniły się obowiązki zamawiającego dotyczące podwykonawstwa robót budowlanych

Regulacje, nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., w zakresie w jakim dotyczą podwykonawstwa, bazują na dotychczasowych przepisach, w szczególności wprowadzonych tzw. pakietem dla podwykonawców – ustawą nowelizującą z 2013 r. Zostały one uzupełnione o rozwiązania nakierowane na wzmocnienie pozycji wskazanej kategorii uczestników rynku zamówień publicznych. Wsparcie podwykonawców następuje za pośrednictwem zamawiających, realizujących nałożone na nich obowiązki.

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (49) 2020

Jak zabezpieczyć się w umowie- przykładowe klauzule kar umownych dotyczące podwykonawstwa robót budowlanych

Zgodnie z art. 436 pkt 5 lit a) nowego P.z.p. umowa w sprawie zamówienia publicznego zawierana na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia określające wysokość kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 nowego P.z.p.

KONRAD RÓŻOWICZ listopad-grudzień | 6 (47) 2019

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA INWESTYCJE DROGOWE W PERSPEKTYWIE ZMIAN

Pomimo że ustanowione ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe P.z.p.) regulacje nie odcinają się od dotychczasowego dorobku prawnego, wprowadzają szereg zmian, które nie pozostają obojętne dla realizacji inwestycji drogowych. Za najdonioślejsze dla zamówień publicznych związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi należy uznać zmiany w zakresie wymogów, jakie spełniać muszą umowy w sprawie zamówień publicznych. Niemniej jednak także nowości ulokowane na etapie udzielania zamówień i realizacji umów nie pozostają obojętne dla działań inwestycyjnych.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (47) 2019

NOWOŚCI W ZNAKACH DROGOWYCH I ICH ZASTOSOWANIE NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH

Sytuacja na drodze, ciągłe remonty, jak również specyfika ruchu drogowego wymaga od zarządcy drogi przeniesienia obowiązujących w przepisach prawnych reguł i zasad tego ruchu „na drogę” za pomocą różnego rodzaju znaków drogowych. Samo posłużenie się przepisem prawnym dla określenia zakazu lub nakazu jest co do zasady niewystarczające. Aby nie przerzucać na kierowcę ryzyka nieświadomego naruszania przepisów ruchu drogowego, stosuje się różnego rodzaju znaki drogowe (w tym informacyjne). Oznakowanie dróg należy do zarządcy drogi.