Prawne Zeszyty Drogowe

Problematyka zapewnienia działce ewidencyjnej dostępu do drogi publicznej

Abstrahując od motywacji pytającego, zdarza się, że zarządca drogi zobligowany jest do udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dostępu danej działki ewidencyjnej do drogi publicznej. Z tego powodu warto przypomnieć, dlaczego to zagadnienie jest istotne z punktu widzenia przeciętnego uczestnika rynku nieruchomości – zarówno sprzedającego, jak i potencjalnego nabywcy.

Zapewnienie wydzielonej działce dostępu do drogi publicznejw postępowaniu w sprawie podziału nieruchomości. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej m.p.z.p., jest aktem prawa miejscowego sporządzanym w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Zgodnie z art. 93 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.,poz. 2204 ze zm.), zwanej dalej u.g.n., podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowegow zakresie zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu.

W przypadku braku m.p.z.p. podziału można dokonać, jeżeli nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Stosownie do art. 93 ust. 3 omawianej ustawy podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45  Strona 46  Strona 47  Strona 48

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Prawne aspekty przeciwdziałania zanieczyszczeniom na drodze w praktyce zarządcy drogi

Jednym z zadań zarządcy drogi jest okresowy pomiar poziomów substancji lub energii w środowisku, które zostały do niego wprowadzone w związku z eksploatacją drogi, i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom drogowym poprzez zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania na pas drogowy określonych substancji lub energii.