Prawne Zeszyty Drogowe

PODWYKONAWSTWO W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1 stycznia 2021 r. weszła w życie długo oczekiwana ustawa Prawo zamówień publicznych. Mimo że posiada dokładnie taki sam tytuł, jak poprzedni akt prawny z 2004 r., różni się od niego wieloma nowymi rozwiązaniami. Zanim jednak cokolwiek dobrego wyniknie z nowych przepisów, zarządcy dróg i wykonawcy muszą dobrze zapoznać się z regulacjami, które odmiennie niż dotychczas ukształtują pozycję stron w zamówieniach publicznych udzielanych na budowę czy przebudowę dróg.

Podwykonawca w nowym świetle Kwestie dotyczące podwykonawstwa znalazły swoje miejsce w nowej ustawie w odrębnym rozdziale piątym, usystematyzowanym w dziale VII, dotyczącym umów na zamówienia publiczne. To znaczący fakt zważywszy, że jeszcze niedawno regulacje w tej materii stanowiły prawdziwy chaos. Cofając się kilkanaście lat, zauważyć można niemal całkowity brak przepisów szczegółowych, co powodowało konieczność sięgania do Kodeksu cywilnego (a konkretnie art. 647¹ i kolejne k.c.). Było to o tyle problematyczne, że regulacje kodeksowe odnoszą się wyłącznie do robót budowlanych, zamówienia publiczne natomiast mogą dotyczyć nabywania świadczeń o innym charakterze. Widząc te luki prawne – dodawano kolejne przepisy uzupełniające, które wraz z innymi licznymi nowelizacjami spowodowały, że ustawa z 2004 r. zaczęła przypominać wielokrotnie cerowaną sukienkę. Konieczna była więc wymiana na nową.

Ustawa z 11 września 2019 r., która weszła w życie 1 stycznia 2021 r. (dalej: p.z.p.) po raz pierwszy zebrała najistotniejsze przepisy w zakresie podwykonawstwa w jeden rozdział. Wprowadziła również definicję umowy podwykonawstwa w ustawowym słowniku pojęć (art. 7 pkt 27). Zgodnie z nim należy rozumieć ją jako umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia. Jak zatem jasno widać – w zamówieniach na roboty drogowe istnieje możliwość zgłaszania dalszego podwykonawstwa (większej ilości podwykonawców).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 49  Strona 50  Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55  Strona 56

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE