Prawne Zeszyty Drogowe

Kontrowersje wokół wykupu nieruchomości pod budowę dróg

Intensywna rozbudowa infrastruktury zbliżyła polskie drogi do europejskich standardów, lecz wymagała zarazem dokonania uproszczeń w fazie przygotowania i realizacji inwestycji, czego efektem było opracowanie specustaw drogowych. Szybki rozwój sieci dróg krajowych wpłynął również na ograniczenie uprawnień właścicieli nieruchomości leżących w pasie planowanej inwestycji. Wzbudziło to wiele kontrowersji najczęściej związanych z wykupem nieruchomości.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywłaszczenie polega na pozbawieniu albo ograniczeniu w drodze decyzji prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego do nieruchomości.

Ustawodawca nie uregulował wywłaszczenia nieruchomości w jednym akcie prawnym. Przepisy wywłaszczeniowe znajdują się w kilku ustawach, jednak można przyjąć, że ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest aktem podstawowym. Tak zwane specustawy, jak na przykład ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych czy ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, przewidują przyspieszenie i uproszczenie trybu wywłaszczenia nieruchomości.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami zawiera przepisy dotyczące procedury wywłaszczeniowej na obszarach w planach miejscowych przeznaczonych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 23  Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Czy nowe prawo budowlane sprzyja inwestycjom?

Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 28 czerwca 2015 r., zwiększa liczbę robót, które można wykonywać bez pozwolenia na budowę oraz wprowadza zmiany w zapisach dotyczących legalizacji samowoli budowlanych. Uszczegóławia również zasady prowadzenia rejestru pozwoleń na budowę i zgłoszeń, co stanowi nowość dla wielu instytucji samorządowych.

Aktualności NINA KINITZ lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Kongres ITS w doborowej obsadzie

Systemy zarządzania ruchem, zbieranie i przetwarzanie danych o ruchu oraz standaryzacja rynku ITS - to zaledwie kilka z wielu bloków tematycznych, które przykuły uwagę uczestników VIII Polskiego Kongresu ITS (PKITS). Pozostałe prezentacje dotyczyły m.in. osiągnięć i perspektyw rozwoju Korei Południowej w dziedzinie ITS, poboru opłat, oraz Systemów Informacji i Bezpieczeństwa Ruchu. W tegorocznym kongresie uczestniczyło blisko 400 osób, z czego ok. 60% stanowili reprezentanci sektora samorządowego.