Prawne Zeszyty Drogowe

FIDIC w konkretach: obowiązki i uprawnienia zamawiającego, wykonawcy oraz inżyniera

Zgodnie z Warunkami kontraktowymi Międzynarodowej Federacji Inżynierów i Konsultantów (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils – FIDIC) wszystkie podmioty biorące udział w przedsięwzięciu są jego uczestnikami, przy czym FIDIC wyszczególnia zarówno strony kontraktu, jak i inne podmioty (przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy, inżyniera, podwykonawców oraz personel stron kontraktu).

Krąg uczestników realizujących kontrakt wg FIDIC różni się od kręgu uczestników procesu budowlanego określonego w Prawie budowlanym. Strony i pozostałych uczestników postępowania określa klauzula 1.1.2. – „Strony i osoby” Warunków kontraktowych FIDIC. Zgodnie z nią stronami są: zamawiający, tj. osoba wymieniona w załączniku do oferty jako zamawiający i jej prawni następcy, oraz wykonawca, którym jest osoba wymieniona w ofercie zatwierdzonej przez zamawiającego jako wykonawca oraz jej prawni następcy. Klauzula 1.1.2. wymienia także osobę inżyniera, którym jest podmiot wyznaczony przez zamawiającego i wymieniony w załączniku do oferty do pełnienia funkcji inżyniera dla potrzeb kontraktu.

Obowiązki i uprawnienia zamawiającego

Zamawiający jest podmiotem inicjującym cały proces budowlany. Jego obowiązki zaczynają się jeszcze przed momentem zawarcia stosownego kontraktu z wykonawcą oraz z inżynierem. Zamawiający na tym etapie jest bowiem zobligowany do przygotowania szczegółowych danych dotyczących inwestycji, która ma być realizowana. W tym celu konieczne jest opisanie przez niego przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby nie budził on żadnych wątpliwości. Jeżeli kontrakt przewiduje, że dane przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie projektu dostarczonego przez zamawiającego, ten ma obowiązek opracować go i następnie przekazać podmiotom ubiegającym się o udzielenie zamówienia.

Obowiązki zamawiającego zostały określone w rozdziale 2. Warunków kontraktowych FIDIC. Do jego podstawowych powinności należy zapewnienie wykonawcy prawa dostępu do terenu budowy. W związku z tym winien on posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, tj. prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARCIN KRAWCZYK maj-czerwiec | 3 (14) 2014

Zajęcie pasa drogowego – kto i kiedy ma do tego prawo oraz kary za nielegalne zajęcia

W trakcie procesu inwestycyjnego pojawia się konieczność wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu albo zajęcia na potrzeby budowy pasa drogowego lub jego części. O ile pierwsza sytuacja uregulowana jest w prawie budowlanym, o tyle w przypadku pasa drogowego wymagane jest spełnienie warunków określonych w odrębnych przepisach. Regulacje zawarte w ustawie o drogach publicznych w praktyce wywołały wiele kontrowersji i doczekały się pokaźnego orzecznictwa sądowo-administracyjnego, o czym będzie mowa w niniejszym artykule.

BARBARA BANACH maj-czerwiec | 3 (14) 2014

Uczymy się na cudzych błędach - najczęstsze wady nowych inwestycji

Ponad 50% inwestycji odbieranych w 2013 r. było realizowanych w dużym pośpiechu i po jak najmniejszych kosztach, co miało wpływ na niską jakość wykonanych robót oraz stosowanych materiałów budowlanych. W wyniku tego inwestorzy, właściciele i zarządcy borykają się z licznymi błędami i usterkami, a wykonawcy nie mogą wyegzekwować wynagrodzenia od inwestorów.