Prawne Zeszyty Drogowe

Drogi i środowisko. Część 2

Inwestycje z zakresu dróg powiatowych i gminnych a decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – cz. 2

Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przewiduje procedurę tzw. ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Może to nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 88 ust. 1, gdy prowadzone są postępowania administracyjne celem wydania decyzji wskazanych w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 (a dla inwestycji drogowych powiatowych i gminnych – postępowania dla wydania decyzji wskazanych w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10). Ponadto, aby nastąpiło ponowne przeprowadzenie oceny, konieczny jest albo wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, albo uznanie przez organ (wydający ww. decyzje), że we wniosku o wydanie wymienionych decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być spowodowane także nakazem zawartym w wydanej wcześniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 4). Sytuacja taka będzie często spotykana, kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia drogowego była wydawana na etapie ustalania jego lokalizacji lub gdy brak było dla niego szczegółowych rozwiązań technicznych.

W ramach postępowania w sprawie ponownej oceny dla inwestycji drogowej organ właściwy do wydania decyzji budowlanej lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (np. starosta dla pozwolenia na budowę) wydaje odpowiednio postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresie oraz o zawieszeniu postępowania pierwotnego (art. 88). Po otrzymaniu raportu (art. 89) organ ten musi uzgodnić warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (dla inwestycji z zakresu dróg powiatowych i gminnych). Ten z kolei, przed wydaniem uzgodnienia, występuje o opinię do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz do organu wydającego decyzję pierwotną o zapewnienie warunków do udziału społeczeństwa (art. 90 ust. 2). Uzgodnienie wiąże organ właściwy do wydania decyzji pierwotnych; dopiero po jego uzyskaniu możliwe jest ich wydanie (art. 92).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 25  Strona 26  Strona 27  Strona 28  Strona 29  Strona 30

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE