okladka.jpg
WYDANIE: styczeń - luty | 1 (36) 2018

DROGI GMINNE I POWIATOWE

styczeń - luty

W pierwszym tegorocznym wydaniu postanowiliśmy powrócić do tematyki zastosowania geosyntetyków w konstrukcjach drogowych. Często się bowiem zdarza, że dokumentacje projektowe błędnie wskazują, który wyrób syntetyczny należy zastosować, lub, co gorsza, widnieją w nich zapisy nakazujące po prostu użycie geosyntetyku, bez określenia jego rodzaju i parametrów, co prowadzi do powstania błędów konstrukcyjnych, a tym samym nietrwałych dróg. Czy warto zatem stosować wyroby syntetyczne? Które z nich nie nadają się do wzmacniania gruntu, zwłaszcza w przypadku słabego podłoża? Co należy zrobić przed podjęciem decyzji o wyborze konstrukcji? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w artykule otwierającym ten numer.

O tym, czy droga będzie wytrzymała przez długi czas, w dużej mierze decyduje podbudowa, ponieważ odpowiada za rzeczywiste przenoszenie obciążeń i rozkładanie ich na podłoże gruntowe. Dlatego drogowców stojących przed zadaniem budowy drogi zachęcamy do lektury artykułu poświęconego podbudowom betonowym i związanym spoiwem hydraulicznym.

Wiele uwagi na łamach styczniowo-lutowych „Dróg Gminnych i Powiatowych” poświęciliśmy zagadnieniom związanym z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg. Przybliżamy szczegóły projektu standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych, który ma na celu zunifikowanie zasad wyceny nieruchomości drogowych. Przedstawiamy także sposób postępowania w przypadku budowy drogi na granicy działki i konieczności nabycia nieruchomości pod drogi.

W nowym dziale Z praktyki prawnej przedstawiamy w zwięzłej formie konkretne sytuacje i ich omówienia. Wyjaśniamy, czy wysokość odszkodowania z tytułu wywłaszczenia może zostać zwiększona o podatek VAT oraz kto odpowiada za odśnieżanie chodników. Mamy nadzieję, że ten przystępny sposób ilustracji zastosowania przepisów w praktyce spodoba się Państwu.

Co prawda mamy dopiero styczeń, ale drogowcy muszą już myśleć o wiosennych porządkach. Czeka ich nie tylko uprzątnięcie nawierzchni, ale i poważniejsze naprawy. W związku z tym przedstawiamy recykler – maszynę przeznaczoną do ponownego przerobu zerwanej nawierzchni asfaltowej i naprawy ubytków w drodze. Także w artykule poświęconym maszynom drogowym wykorzystywanym do utrzymania dróg w ciągu całego roku oprócz opisu sprzętu znajdą Państwo praktyczne porady, jak można go wykorzystywać.

Kontynuujemy temat uszkodzonych drzew i wskazań do ich diagnozy – tym razem przyglądamy się zależnościom między otoczeniem a podatnością drzewa na złamanie lub wywrót.

Zachęcam do lektury,

Monika Ślusarska

redaktor prowadząca

„Drogi Gminne i Powiatowe”

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI styczeń-luty | 1 (36) 2018

Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości a podatek VAT

Nieruchomość należąca do spółki X została na podstawie decyzji ZRID przeznaczona pod inwestycję drogową. Organ administracji orzekł o ustaleniu należnego spółce odszkodowania z tytułu wywłaszczenia. W związku z bezskutecznym upływem terminu na wniesienie odwołania decyzja odszkodowawcza stała się ostateczna. Spółka uzyskała interpretację podatkową, z której wynika, że musi odprowadzić od uzyskanego odszkodowania podatek VAT. Czy wobec tego spółka może wnieść do organu o zmianę ostatecznej decyzji i zwiększenie wysokości ustalonego odszkodowania o kwotę podatku od towarów i usług?

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA styczeń-luty | 1 (36) 2018

Otoczenie drzewa a prawdopodobieństwo wywrotu i złamania. Wskazania do diagnozy

Oprócz zasadniczych czynników, takich jak zgnilizna, pęknięcia czy dziuple, na wywracanie się i łamanie drzew mają wpływ cechy drzewa i warunki otoczenia, w jakich rośnie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego ważna jest umiejętność diagnozowania wpływu tych czynników na stan zdrowotny lub statykę – zależnie od gatunku i fazy rozwojowej drzewa. W artykule omówiono czynniki siedliskowe, natomiast właściwości gatunków drzew w kontekście ich podatności na złamanie i wywrót zostaną przedstawione w kolejnym numerze czasopisma.

PROJEKTOWANIE

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (36) 2018

Trwałe drogi z geosyntetykami

Planując trasę nowo projektowanych dróg i ulic, projektant i inwestor nie zawsze mają możliwość dostosowania jej do warunków gruntowo-wodnych. Sytuacje, gdy można zmieniać oś drogi, aby poprowadzić ją po lepszych gruntach, dotyczą głównie autostrad i dróg szybkiego ruchu, a i to tylko w niektórych przypadkach. Najczęściej główne kryteria stanowią potrzeby społeczne, istniejąca lub planowana zabudowa, względy środowiskowe oraz aspekty finansowe. Warunki gruntowo-wodne są natomiast problemem projektanta, który musi odpowiednio dostosować konstrukcje elementów drogi. Na szczęście obecnie dysponujemy bardzo szerokim wachlarzem różnych technologii, co umożliwia budowę dróg nawet w złych warunkach gruntowych. Co więcej, przy odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji po takich drogach mogą poruszać się również pojazdy ciężarowe. W artykule omówiono kilka wybranych technologii wzmacniania podłoża gruntowego z wykorzystaniem geosyntetyków. Opisane rozwiązania mogą być z powodzeniem stosowane nawet przy budowie dróg na gruntach torfowych.

TECHNOLOGIE

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (36) 2018

Podbudowy betonowe i związane spoiwami hydraulicznymi

Podczas oceny stanu drogi zazwyczaj analizowane są wyłącznie zniszczenia warstwy ścieralnej, szczególnie w przypadku dróg bitumicznych. W praktyce jednak największym problemem jest niewłaściwie zaprojektowana lub wykonana podbudowa, ponieważ odpowiada za rzeczywiste przenoszenie obciążeń i rozkładanie ich na podłoże gruntowe. W artykule omówiono kilka wybranych technologii podbudów drogowych przeznaczonych na drogi lokalne i o ruchu szybkim, w tym również podbudowy wykonywane w ramach prac remontowo‑utrzymaniowych.

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (36) 2018

Mobilne recyklery asfaltu

Intensywne prace związane z utrzymywaniem dróg nie kończą się wraz z odejściem zimy. Przeciwnie – w sezonie wczesnowiosennym pojawia się problem ubytków powstałych w nawierzchniach drogowych, szczególnie wykonanych z mas bitumicznych. Jednymi z pierwszych maszyn wykorzystywanych do utrzymywania dróg po sezonie zimowym są mobilne recyklery asfaltu, czyli maszyny przeznaczone do ponownego przerobu zerwanej nawierzchni asfaltowej, budowane zwykle na ramach przyczep samochodowych lub jako urządzenia bez własnego podwozia, montowane do skrzyń ładunkowych pojazdów. W niniejszym artykule przyjrzymy się zagadnieniom związanym z efektywną i bezpieczną pracą przy wykorzystaniu recyklerów asfaltu.

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (36) 2018

Cztery pory roku – przegląd maszyn drogowych

Niemalże w każdym przedsiębiorstwie oczyszczania miasta lub przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej zachodzi potrzeba sezonowego wykorzystania określonej grupy maszyn drogowych. Są dostosowane do wykonywania danego zadania w zależności od pory roku, lokalnego zapotrzebowania na daną usługę komunalną lub działania interwencyjnego, np. usuwania skutków awarii czy kataklizmu. Należą do nich m.in. zamiatarki drogowe – elewatorowe oraz podciśnieniowe, recyklery oraz remontery asfaltu, polewaczki drogowe, kosiarki bijakowe, kosiarki wysięgnikowe, odmulacze rowów, pojazdy do ciśnieniowego mycia kanałów oraz cała gama sprzętu do zimowego utrzymywania dróg i ulic.

WYDARZENIA

Wydarzenia styczeń-luty | 1 (36) 2018

WIĘCEJ ŚWIATŁA – Najlepiej oświetlona gmina i miasto 2017 roku i Najlepsza inwestycja oświetleniowa 2017 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE XIX edycji konkursu:

NAJLEPIEJ OŚWIETLONA GMINA I MIASTO 2017 ROKU

NAJLEPSZA INWESTYCJA OŚWIETLENIOWA 2017 ROKU

i ogłoszenie wyników nastąpi już 31 stycznia, podczas Targów ŚWIATŁO 2018 roku.

Sprawozdanie z tego wydarzenia zamieścimy w kolejnym numerze „Dróg Gminnych i Powiatowych”

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI styczeń-luty | 1 (36) 2018

Wycena nieruchomości drogowych

Niezbędnym elementem procesu ujednolicania zasad wycen nieruchomości drogowych jest ich unifikacja. Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, mając na uwadze zapis art. 175 ust. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, pismem z 28 sierpnia 2017 r. przekazał Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa w celu uzgodnienia projekt standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych pt. „Wycena nieruchomości drogowych”. Nie jest on wolny od wad, ale stanowi zdecydowany krok w stronę usystematyzowania i podniesienia jakości operatów szacunkowych.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ styczeń-luty | 1 (36) 2018

Budowa drogi na granicy działki

Nabycie nieruchomości pod budowę drogi wiąże się z koniecznością wykonania wielu zadań, w tym ustalenia odszkodowania, a także przejęcia nieruchomości. W artykule po kolei przedstawiamy postępowanie w przypadku budowy drogi na granicy działki oraz wyjaśniamy wątpliwości związane z egzekucją obowiązku wynikającego z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ styczeń-luty | 1 (36) 2018

Remont czy odbudowa? Droga bez kategorii? Przegląd orzecznictwa sądowego

Kiedy mamy do czynienia z remontem, a kiedy z odbudową drogi? Czy można podjąć decyzję o lokalizacji drogi, nie ustalając jej kategorii? Przegląd orzecznictwa sądowego w zakresie drogownictwa pozwala w przystępny sposób scharakteryzować m.in. zagadnienia stanowiące przedmiot tych pytań, lecz także wskazać zarządcom dróg przykłady właściwego rozumienia przepisów i ustrzec ich przed nieprawidłowym postępowaniem.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

JAROSŁAW ROKITA GRZEGORZ SCHMIDT styczeń-luty | 1 (36) 2018

Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Podbudowa jest warstwą w konstrukcji drogi, której podstawową funkcją jest rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na warstwy leżące poniżej, a w szczególności na podłoże gruntowe. Jest to warstwa, która pełni funkcję fundamentu konstrukcji nawierzchni, zapewniając warstwom leżącym wyżej komfort pracy.