okładka.png
WYDANIE: listopad - grudzień | 6 (35) 2017

DROGI GMINNE I POWIATOWE

listopad - grudzień

Gdzie ten parking? To problem nie tylko wielu kierowców, ale i podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie użytkownikom dróg odpowiedniej liczby miejsc postojowych. Niestety obowiązujące przepisy prawne w zakresie projektowania parkingów nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom kierowców. Czym kierować się przy lokalizacji parkingu? Co wziąć pod uwagę przy projektowaniu? Jaką nawierzchnię i sposób oznaczenia miejsc postoju wybrać? Jakie parametry powinno mieć miejsce postojowe? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie Państwo w artykule otwierającym ten numer „Dróg Gminnych i Powiatowych”.

Pytanie, jak pozbyć się śniegu z drogi, spędza sen z powiek niemalże wszystkim zarządcom oraz podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie dróg w sezonie zimowym. Nasz ekspert dzieli się sprawdzonymi rozwiązaniami zwiększającymi przejezdność dróg i bezpieczeństwo ich użytkowników podczas opadów śniegu. Oprócz odśnieżania i uszorstniania ważny jest sposób magazynowania środków, których używa się w celu zapewnienia przejezdności dróg i ulic. O zaletach posiadania magazynu na sól i piasek, a także inne środki chemiczne wykorzystywane do posypywania jezdni zimą przeczytają Państwo w artykule poświęconym magazynowaniu środków uszorstniających.

Praktyka wskazuje, że raz na jakiś czas warto odświeżyć i uporządkować wiedzę wykorzystywaną w codziennej pracy, dlatego w bieżącym numerze w dziale Prawne zeszyty drogowe oprócz omówienia kwestii odszkodowania związanego z nabywaniem nieruchomości pod drogi znajdą Państwo omówienie historyczno-prawnego rozwoju współczesnej polskiej służby drogowej wraz ze zwięzłym wykazem zadań zarządców dróg wynikających z ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych. Przypominamy także podstawowe określenia i pojęcia prawne odnoszące się do dróg, a więc definicje drogi publicznej, jej funkcje oraz podział na kategorie i klasy dróg.

Na łamach listopadowo-grudniowego wydania „Dróg Gminnych i Powiatowych” powracamy do tematyki dróg betonowych – tym razem udowadniamy, że wbrew stereotypowym opiniom drogi betonowe nie muszą być ani droższe, ani bardziej hałaśliwe niż drogi o nawierzchni bitumicznej, a stanowią doskonałe rozwiązanie w przypadku dróg zamiejskich.

Na koniec kolejny artykuł z cyklu poświęconego uszkodzonym drzew i wskazaniom do ich diagnozy – w tym numerze między innymi o tym, jak ocenić ryzyko złamania się lub upadku drzewa objętego zgnilizną, które gatunki drzew są stosunkowo odporne na działanie grzybów i które z grzybów są najbardziej niebezpieczne dla statyki drzewa.

Zachęcam do lektury,

Monika Ślusarska

redaktor prowadząca

„Drogi Gminne i Powiatowe”

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Rozkład drewna powodowany przez grzyby – wskazania do diagnozy drzew

Drzewa zaatakowane przez grzyby ulegają osłabieniu i mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Nie wszystkie grzyby w równym stopniu i jednakowo szybko prowadzą do rozkładu drewna, ponadto nie wszystkie gatunki drzew równie łatwo poddają się procesom gnilnym powodowanym przez grzyby, dlatego tak ważne jest umiejętne diagnozowanie uszkodzeń pod kątem przyczyn ich powstania i wpływu na stan drzewa w ramach bieżącej kontroli drzew.

PROJEKTOWANIE

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Projektowanie parkingów miejskich

Z roku na rok na polskich drogach przybywa samochodów – zarówno osobowych, jak i ciężarowych. Od kilku lat widać bardzo dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach podmiejskich. W praktyce wiele osób pracuje w większych miastach, w związku z czym coraz częściej na jedną rodzinę przypadają dwa samochody, a czasami nawet więcej. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych na terenach podmiejskich, osiedlach mieszkaniowych, jak również w większych miastach stanowiących cele podróży kierowców.

Obecnie obowiązujące przepisy prawne w zakresie projektowania parkingów nie są odpowiednio dostosowane do rzeczywistych potrzeb kierowców. W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące etapu planowania parkingów dla pojazdów osobowych w terenach miejskich.

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Beton szansą na trwałe drogi zamiejskie

Mimo dużej popularności mieszanek betonowych w innych krajach w Polsce wciąż najwięcej buduje się dróg o nawierzchni bitumicznej lub brukowanych. Najczęściej wynika to z obaw inwestorów o zachowanie odpowiednich warunków wykonawczych. Ponadto wielu projektantów niechętnie rezygnuje ze sprawdzonych i znanych od lat konstrukcji podatnych. Niestety praktyka pokazuje, że wiele nowych dróg bitumicznych wymaga remontów już po 3–4 latach eksploatacji, a po 10 latach nierzadko konieczna jest głęboka przebudowa konstrukcji. Tutaj z pomocą przychodzą właśnie mieszanki betonowe, czyli drogi o konstrukcji sztywnej.

TECHNOLOGIE

MICHAŁ STAWOWIAK listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Magazynowanie środków uszorstniających

We wszystkich przedsiębiorstwach oraz firmach zajmujących się zimowym utrzymywaniem dróg i ulic zachodzi potrzeba magazynowania środków uszorstniających, których używa się podczas zimowego utrzymywania dróg i ulic. Służą do tego celu specjalne magazyny przeznaczone do przechowywania głównie soli oraz piasku, a także innych chemicznych środków, które wykorzystywane są do posypywania jezdni zimą.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Administracja drogowa

W niniejszym artykule w sposób zwięzły zaprezentowano historyczno-prawny rozwój współczesnej polskiej służby drogowej zarządzającej drogami publicznymi różnej kategorii, a także zadania zarządców dróg wynikające z ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych. Czytelnicy prenumeraty profesjonalnej mieli okazję zapoznać się z zamieszczoną w Strefie dla Profesjonalistów moją publikacją dotyczącą administracji drogowej, w której przedstawiono w głównych zarysach strukturę polskiej administracji drogowej i jej znaczenie.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Nabywanie nieruchomości pod drogi – odszkodowanie

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określa termin odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń. Nie może on być krótszy niż 120 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucję obowiązku wynikającego z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku właściwego zarządcy drogi.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Co należy wiedzieć o drogach publicznych w kontekście zarządzania

Zarządcy dróg mogą przekazywać sobie zarządzanie poszczególnymi drogami w trybie porozumienia regulującego wzajemne rozliczenia finansowe, a także w sprawie finansowania albo dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W artykule przypomniano podstawowe określenia i pojęcia prawne odnoszące się do dróg, a więc definicje drogi publicznej, jej funkcje i związany z tym podział na kategorie i klasy dróg.

STREFA DLA PROFESJONALISTÓW

listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Co nowego online @

W Strefie dla Profesjonalistów zamieszczamy narzędzia pomocne w codziennej pracy oraz artykuły. Chcemy, by zamieszczane materiały miały jak najbardziej praktyczny wymiar, dlatego zdecydowaliśmy się udostępniać Państwu checklisty, które krok po kroku przeprowadzą Państwa przez procedury związane z realizacją inwestycji drogowych oraz zarządzaniem drogami, a w problematycznych sytuacjach udzielą odpowiedzi na pytanie, co robić. Umożliwią również sprawdzenie, czy o niczym Państwo nie zapomnieliście.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

SYLWESTER GRUSZCZYŃSKI listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Długowieczność nawierzchni betonowych a NGCS – nowa metoda ulepszania nawierzchni

Drogi betonowe są produktem długowiecznym, którego okres użytkowania (bez generalnej rekonstrukcji nawierzchni) przekracza niekiedy 50 lat. To fakt, ale też beton, jak każdy materiał narażony na działanie środowiska agresywnego, wykazuje z czasem oznaki zużycia. W praktyce jest to ubytek wierzchniej warstwy nawierzchni (wietrzenie) lub niekiedy spolerowanie nawierzchni.

Oba zjawiska są niekorzystne i mogą spowodować zagrożenie dla użytkowników. Dlatego po kilkudziesięcioletnim użytkowaniu nawierzchnię betonową należy poddać gruntownej rekonstrukcji. Ale czy na pewno? I tutaj w sukurs przychodzi technologia NGCS (Next Generation Concrete Surface).