Materiały, Nawierzchnie, Normy

Naprawa i utrzymanie poboczy gruntowych

Pobocza stanowią istotny element w przekroju drogi. Budowane są zarówno wzdłuż ulic, które charakteryzuje przeważnie przekrój krawężnikowy, jak i na drogach zamiejskich, gdzie ich znaczenie jest bardzo duże. Prawidłowo wykonane i utrzymywane pobocza, nie tylko utwardzone, lecz także gruntowe, pozwalają zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz odpowiednie warunki odwodnienia powierzchniowego.

Niestety często się zdarza, że nie przywiązujemy należytej uwagi do ich bieżącego utrzymania i napraw. Z czasem prowadzi to do licznych uszkodzeń utrudniających poruszanie się pojazdom, a nierzadko także do znaczącego pogorszenia warunków odwodnienia jezdni i występowania rozległych zastoisk wodnych. W niniejszym artykule omówiono najczęściej stosowane rodzaje poboczy z opisem procesów powstawania uszkodzeń, a także podano propozycje metod napraw zniszczonych odcinków.

Naprawy poboczy utwardzonych (asfaltowych, betonowych, z elementów prefabrykowanych) nie różnią się zasadniczo od technologii napraw nawierzchni jezdni, w związku z czym w artykule największy nacisk położono na problematykę budowy i utrzymania poboczy nieutwardzonych (gruntowych).

Funkcje i ocena stanu poboczy

Pobocza, zarówno gruntowe, jak i utwardzone, pełnią kilka podstawowych funkcji w przekroju drogi. Przeznaczone są między innymi do chwilowego postoju pojazdów, ruchu pieszych w przypadku braku wydzielonego chodnika, ustawiania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i znaków drogowych, barier energochłonnych, ekranów akustycznych, bramownic itp. Ponadto pobocza gruntowe pełnią także funkcję elementu odwodnienia powierzchniowego. W przypadku dróg zamiejskich wody opadowe poprzez pobocze kierowane są przeważnie do rowów przydrożnych lub melioracyjnych.

Wyróżniamy pobocza nieutwardzone, czyli pobocza gruntowe (odpowiednio wyprofilowane i zagęszczone, często umocnione trawą), oraz pobocza utwardzone (asfaltowe, betonowe, z elementów prefabrykowanych, z destruktu asfaltowego). Pobocza utwardzone mogą dodatkowo pełnić funkcję części jezdni przeznaczonej do częściowego przejęcia ruchu powolnego (np. pojazdy rolnicze), a także do ułatwienia manewrów wyprzedzania i wymijania. Jeżeli mają odpowiednią nośność oraz wystarczającą szerokość, mogą być również przeznaczone do postoju pojazdów. W przypadku budowy poboczy gruntowych ewentualny ruch i postój pojazdów należy ograniczyć do minimum, aby uniknąć ich szybkiego zniszczenia.

Przy ocenie stanu poboczy gruntowych można się wspierać tabelą 1., przedstawiającą cztery oceny (od stanu dobrego do krytycznego) z opisem poszczególnych poziomów uszkodzeń. Ocenę należy zawsze wykonywać oddzielnie dla pobocza po lewej i prawej stronie jezdni, określając odcinki charakteryzujące się poszczególnym stanem technicznym. Odcinki ocenione jako niezadowalające lub złe/ krytyczne wymagają zabiegów remontowych. Zaniechanie naprawy pobocza może w krótkim czasie doprowadzić do postępującej degradacji nawierzchni bitumicznej (w przypadku zaniżenia pobocza) lub w znaczący sposób zmniejszyć poziom bezpieczeństwa ruchu na danym odcinku drogi (zawyżenie pobocza).

Na fotografiach nr 1–3 przedstawiono przykłady dobrze utrzymanych poboczy przylegających do jezdni asfaltowej.

Procesy zniszczenia poboczy

Na rysunku nr 1

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 36  Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40  Strona 41  Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

BARBARA BANACH maj-czerwiec | 3 (14) 2014

Uczymy się na cudzych błędach - najczęstsze wady nowych inwestycji

Ponad 50% inwestycji odbieranych w 2013 r. było realizowanych w dużym pośpiechu i po jak najmniejszych kosztach, co miało wpływ na niską jakość wykonanych robót oraz stosowanych materiałów budowlanych. W wyniku tego inwestorzy, właściciele i zarządcy borykają się z licznymi błędami i usterkami, a wykonawcy nie mogą wyegzekwować wynagrodzenia od inwestorów.

MARCIN KRAWCZYK maj-czerwiec | 3 (14) 2014

Zajęcie pasa drogowego – kto i kiedy ma do tego prawo oraz kary za nielegalne zajęcia

W trakcie procesu inwestycyjnego pojawia się konieczność wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu albo zajęcia na potrzeby budowy pasa drogowego lub jego części. O ile pierwsza sytuacja uregulowana jest w prawie budowlanym, o tyle w przypadku pasa drogowego wymagane jest spełnienie warunków określonych w odrębnych przepisach. Regulacje zawarte w ustawie o drogach publicznych w praktyce wywołały wiele kontrowersji i doczekały się pokaźnego orzecznictwa sądowo-administracyjnego, o czym będzie mowa w niniejszym artykule.