BIBLIOTEKA WIEDZY:

BIBLIOTEKA WIEDZY

Wszystko Artykuły i opracowania Dokumenty i narzędzia
PODGLĄD NAZWA OPIS

Remonty bitumicznych nawierzchni mostowych

TAGI:
Nawierzchnie bitumiczne na pomostach mostowych podlegają okresowym kontrolom stanu technicznego i znacznie częściej niż drogi oraz ulice wymagają zabiegów remontowych i konserwacyjnych. POBIERZOPRACOWANIE

Warstwy z mieszanek niezwiązanych – wymagania i materiały

TAGI:
Warstwy z mieszanek niezwiązanych stanowią jedno z najpopularniejszych rozwiązań w konstrukcji nawierzchni drogi, warto zatem usystematyzowa... WRZESIEŃ
5 (40) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Polewarko-zmywarki samochodowe

TAGI:
W oczyszczaniu ulic niebagatelną rolę odgrywają polewarko- -zmywarki samochodowe, których konstrukcję i działanie omówiono w n... LIPIEC
4 (39) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Z czego budować zatoki autobusowe?

TAGI:
Wzrost natężenia ruchu drogowego przy jednoczesnym promowaniu i rozwoju komunikacji publicznej sprawia, że odcinki przy przystankach autobus... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Parametry dróg dla rowerów

TAGI:
Projektując infrastrukturę rowerową, należy przede wszystkim określić, skąd i dokąd będą udawali się rowerzyści, a także główne relac... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak projektować i wykonywać krawędzie jezdni bitumicznych

TAGI:
Projektując drogi, nie wolno zapominać o właściwym zaprojektowaniu i wykonaniu stref krawędziowych. Błędy konstrukcyjne popełnione w tym obs... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Prawne aspekty kształtowania terenów zieleni w pasach drogowych

TAGI:
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, należy do zarz... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Powierzchnia nieruchomości w aspekcie wyceny na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

TAGI:
Sporządzając wycenę nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną, rzeczoznawca majątkowy musi dokonać wyboru właściwego podejścia oraz me... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Ochrona danych osobowych dla zarządców dróg

TAGI:
Szybki postęp techniczny i globalizacja przyniosły nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Skala zbierania i wymiany danych oso... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Nabycie nieruchomości w trybie art. 124 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami-studium przypadku

TAGI:
W lipcu 2017 r. właściciel nieruchomości przedłożył zarządcy drogi wniosek o wykup prawa własności do nieruchomości, na której znajdu... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Green Velo – stracona szansa?

TAGI:
Analiza zalet i wad zrealizowanej inwestycji pozwala na uniknięcie błędów w realizacji kolejnych, dlatego też przedstawiamy ocenę ist... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Zagadnienia analizy niezawodności wybranych rozkładarek mas mineralno-bitumicznych

TAGI:
Jak wybrać niezawodny sprzęt? Przedstawiona w artykule analiza wskazuje, że przed decyzją o zakupie sprzętu warto zwrócić uwagę na za... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Kosiarki mechaniczne służące do utrzymania zieleni w pasach drogowych

TAGI:
Rozpoczyna się właśnie okres koszenia traw w obszarze pasa drogowego. Podpowiadamy, jaką kosiarkę wybrać, by optymalnie wykorzystać jej możl... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Zdrowotność, witalność a statyka drzew – różnice w diagnozie

TAGI:
Diagnoza drzew obejmuje ocenę kondycji zdrowotnej, witalności albo statyki drzewa z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa. Pierwsze zagadnie... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

W maju wszystkie drogi znów poprowadzą do Kielc

TAGI:
Już 8–10 maja w Targach Kielce odbędzie się kolejna edycja XXIII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polsk... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Co nowego online na maj i czerwiec 2018

TAGI:
W Strefie dla Profesjonalistów zamieszczamy narzędzia pomocne w codziennej pracy oraz artykuły. Chcemy, by zamieszczane materiały mia... MAJ
3 (38) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

ABC infrastruktury rowerowej

TAGI:
Rośnie popularność roweru jako środka transportu, w związku z czym coraz więcej gmin decyduje się na budowę infrastruktury rowerowej. Przypo... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Rowerem po dawnych liniach kolejowych

TAGI:
Pomysł przekształcania dawnych linii kolejowych na drogi rowerowe nie jest niczym nowym, jednak ostatnio bardzo zyskał na popularności. Ze w... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Gdzie lokalizować drogi rowerowe?

TAGI:
Świadomość zbyt małej liczby dróg rowerowych w Polsce wzrasta, co przejawia się w coraz częstszych decyzjach o ich budowie. Niestety... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Partnerstwo publiczno-prywatne

TAGI:
Finansowanie i realizacja inwestycji drogowych może się odbywać w różnych trybach i systemach wynikających z całkiem bogatego w tym z... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Odpady na drogach

TAGI:
W trakcie eksploatacji, remontu i budowy dróg powstaje wiele odpadów, z których utylizacją zarządcy dróg zwykle... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Sytuowanie obiektów budowlanych i reklam przy drodze

TAGI:
Lokalizacja obiektów budowlanych i reklam przy drodze wciąż budzi wiele wątpliwości dotyczących zarówno minimalnych odległości... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Odszkodowanie a roszczenie o zapłatę odsetek

TAGI:
W jakim trybie może być dochodzone przez właściciela nieruchomości roszczenie o zapłatę odsetek, gdy zarządca drogi spóźni się z wypł... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Kiedy potrzebne jest odstępstwo od warunków technicznych dla dróg publicznych?

TAGI:
Przy projektowaniu drogi trzeba spełnić wiele wymagań stawianych przez inwestorów, pozostając przy tym w zgodzie z przepisami i norma... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Wiosenne roboty utrzymaniowe

TAGI:
Koniec zimy dla zarządców dróg, choć pozwala zapomnieć o nieustannej gotowości do walki ze śniegiem i lodem na drogach, wcale... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Przegląd sprzętu do pozimowego zamiatania dróg

TAGI:
Jednym z podstawowych zadań związanych z utrzymaniem dróg jest ich oczyszczanie. W okresie pozimowym najczęściej wykorzystywane są za... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Cechy pokroju drzew a prawdopodobieństwo ich złamania się i wywrócenia – wskazania do diagnozy

TAGI:
Cechy pokroju są ważnym składnikiem oceny prawdopodobieństwa złamania się lub wywrócenia drzew. Zdarza się, że zdrowe i nieuszkodzone... MARZEC
2 (37) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Wycena nieruchomości drogowych

TAGI:
Niezbędnym elementem procesu ujednolicania zasad wycen nieruchomości drogowych jest ich unifikacja. Prezydent Polskiej Federacji Stowarzysze... STYCZEŃ
1 (36) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Budowa drogi na granicy działki

TAGI:
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi wiąże się z koniecznością wykonania wielu zadań, w tym ustalenia odszkodowania, a także przejęcia nie... STYCZEŃ
1 (36) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Remont czy odbudowa? Droga bez kategorii? Przegląd orzecznictwa sądowego

TAGI:
Kiedy mamy do czynienia z remontem, a kiedy z odbudową drogi? Czy można podjąć decyzję o lokalizacji drogi, nie ustalając jej kategorii? Prz... STYCZEŃ
1 (36) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

TAGI:
Podbudowa jest warstwą w konstrukcji drogi, której podstawową funkcją jest rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na warst... STYCZEŃ
1 (36) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Otoczenie drzewa a prawdopodobieństwo wywrotu i złamania. Wskazania do diagnozy

TAGI:
Oprócz zasadniczych czynników, takich jak zgnilizna, pęknięcia czy dziuple, na wywracanie się i łamanie drzew mają wpływ cechy... STYCZEŃ
1 (36) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Beton szansą na trwałe drogi zamiejskie

TAGI:
Mimo dużej popularności mieszanek betonowych w innych krajach w Polsce wciąż najwięcej buduje się dróg o nawierzchni bitumicznej lub... LISTOPAD
6 (35) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Długowieczność nawierzchni betonowych a NGCS – nowa metoda ulepszania nawierzchni

TAGI:
Drogi betonowe są produktem długowiecznym, którego okres użytkowania (bez generalnej rekonstrukcji nawierzchni) przekracza niekiedy 5... LISTOPAD
6 (35) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Sezon zimowy 2017/2018 rozpoczęty

TAGI:
Zagadnienia dotyczące zimowego utrzymywania dróg i ulic są bardzo szerokie, jednak w niniejszym artykule skupiono się głównie... LISTOPAD
6 (35) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Techniczne metody ochrony zwierząt w inwestycjach drogowych

TAGI:
Inwestycje drogowe niekorzystnie wpływają na wszystkie elementy środowiska naturalnego, w tym zwierzęta, które ze względu na koniecznos... WRZESIEŃ
5 (34) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Wyroby syntetyczne w warstwach bitumicznych

TAGI:
Dynamiczny rozwój sieci drogowej w Polsce wiąże się z chęcią poszukiwania przez inwestorów możliwości zmniejszenia kosztów budowy... WRZESIEŃ
5 (34) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Dobór parametrów geometrycznych ulic w terenie zurbanizowanym

TAGI:
Bardzo szybki rozwój i urbanizacja terenów zlokalizowanych wokół dużych aglomeracji wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedn... WRZESIEŃ
5 (34) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Budowa dróg betonowych na terenach wiejskich

TAGI:
Budowa dróg na terenach słabo zurbanizowanych i wiejskich wymaga indywidualnego podejścia. Czym należy się kierować przy ich projekto... LIPIEC
4 (33) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Uszkodzenia drzew na terenach zurbanizowanych – wskazania do diagnozy

TAGI:
Drzewa są ważnym elementem towarzyszącym drogom oraz zabudowie miast i wsi, pełniącym funkcje sanitarne, przyrodnicze, społeczne i kulturowe... LIPIEC
4 (33) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Ciche nawierzchnie drogowe – czy faktycznie są skuteczne?

TAGI:
Hałas komunikacyjny jest jednym z większych problemów występujących w zabudowie miejskiej. Z roku na rok na polskich drogach przybywa... MAJ
3 (32) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Optymalny wybór kruszyw, cementów lub domieszek przy budowie dróg betonowych

TAGI:
Drogi betonowe stają się coraz popularniejsze zarówno w obszarach lokalnych, jak i ogólnokrajowych. Prawidłowe zaprojektowanie... MAJ
3 (32) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Zbrojenie nawierzchni betonowych – czy zawsze jest potrzebne i jakie warto wybrać na drogach lokalnych?

TAGI:
Nawierzchnie betonowe od kilkunastu lat cieszą się coraz większą popularnością. Wynika to głównie z ich trwałości sięgającej nierzadk... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Beton wałowany – sposób na tanie i trwałe nawierzchnie

TAGI:
W „Programie budowy dróg na lata 2014-2023” zaplanowano budowę 809 km dróg krajowych z nawierzchnią z betonu cemen... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Odwrócony VAT – problemy w branży drogowej

TAGI:
Uchwalona w grudniu 2016 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła z po... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Nie taki diabeł straszny… Odtworzenie nawierzchni betonowej w praktyce

TAGI:
Wielu inwestorów obawia się budowy dróg o konstrukcji sztywnej ze względu na koszty inwestycji oraz problemy z utrzymaniem tyc... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak przeprowadzić przebudowę sieci uzbrojenia terenu w związku z realizacją inwestycji drogowych

TAGI:
Wydana przez organ administracji publicznej decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiera fakultatywnie ustalenia dotycząc... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Planowanie infrastruktury rowerowej – praktyczne porady

TAGI:
Użytkownicy rowerów często skarżą się, że w pierwszej kolejności powstaje infrastruktura rowerowa, która nie rozwiązuje żadnyc... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Neuötting – innowacyjne połączenie ekranów akustycznych z fotowoltaiką

TAGI:
Hałas komunikacyjny i jego negatywny wpływ na człowieka i środowisko to jeden z najistotniejszych problemów współczesnej cywil... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Park maszynowy zarządcy dróg. Optymalne sposoby wykorzystania sprzętu na wiosnę

TAGI:
Gdy śnieg na drogach stopnieje, w miejsce pługów wjeżdżają zamiatarki, malowarki, recyklery i remontery drogowe. Wraz ze zmianą pory... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Wiosenne porządki. Usuwamy materiał uszorstniający z poboczy

TAGI:
Wraz z nastaniem wiosny czas rozpocząć wiosenne porządki polegające m.in. na usunięciu materiału uszorstniającego, który zalega na dr... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

ŚWIATŁO dla samorządów Wszystkie drogi prowadzą na AUTOSTRADĘ

TAGI:
Już 22 marca 2017 rozpocznie się XXV edycja Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie. Przez trzy dni zarządcy dróg będą mie... MARZEC
2 (31) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

artykuł testowy

TAGI:
example lead STYCZEŃ
1 (30) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Wypadkowość rowerzystów, a nowe technologie

TAGI: BRD, ŚCIEŻKI ROWEROWE, INNOWACJE, INFRASTRUKTURA ROWEROWA
Kilka tygodni temu otwarto pierwszą w Polsce drogę rowerową, która po zmroku emituje niebieskie światło. Jej stworzenie miało na celu... LISTOPAD
6 (29) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Zimowe zniszczenia dróg. Które naprawy warto wykonać późną jesienią?

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Zimą powstaje najwięcej zniszczeń nawierzchni, szczególnie bitumicznych. Stopień uszkodzenia dróg zależy przede wszystkim od j... LISTOPAD
6 (29) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Asfalt modyfikowany gumą szansą na trwalsze drogi samorządowe

TAGI: NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Na polskich drogach, nawet już po prowadzonym obecnie programie budowy autostrad i dróg ekspresowych, nastanie czas szczególne... LISTOPAD
6 (29) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Nawierzchnia ścieżki czy drogi dla rowerów?

TAGI: POLEMIKA, ŚCIEŻKI ROWEROWE, INFRASTRUKTURA ROWEROWA
W „Drogach Gminnych i Powiatowych” nr 2 (25) marzec-kwiecień 2016 r. ukazał się ciekawy artykuł Tomasza Sochackiego pt. Bezpiecz... WRZESIEŃ
5 (28) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Cementy w drogowych nawierzchniach sztywnych. Czy warto je stosować?

TAGI: NAWIERZCHNIE BETONOWE
Obecnie w Polsce królują drogi o nawierzchni podatnej – bitumicznej. Od kilku lat coraz większą popularność zdobywają jednak r&... WRZESIEŃ
5 (28) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak zwiększyć trwałość nawierzchni betonowych? Utrzymanie i remonty bez tajemnic

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE
Nawierzchnie betonowe są co prawda trudniejsze w wykonaniu i czasami droższe od bitumicznych odpowiedników, lecz ich wielką zaletą je... LIPIEC
4 (27) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Tajniki prawidłowego wykonania krawędzi jezdni bitumicznych

TAGI: FINANSE, REMONTY, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE, KOSZTORYS, UTRZYMANIE POBOCZY
Jednym z najczęściej spotykanych rodzajów uszkodzeń na drogach zamiejskich są zniszczenia przy krawędzi jezdni. Problem ten dotyczy w... LIPIEC
4 (27) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Warstwa z mieszanki BBTM jako przykład cichej nawierzchni

TAGI: INNOWACJE
Wraz z wejściem w 2006 roku na polski rynek pakietu nowych norm europejskich dotyczących wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych pojawił... LIPIEC
4 (27) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

W służbie ekologii i finansom. Wykorzystanie materiałów ze starych nawierzchni do budowy nowych dróg

TAGI:
Wykorzystanie materiałów ze starych nawierzchni do budowy nowych dróg MAJ
3 (26) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży