Aktualności

Recykling w budownictwie

W niedalekiej przyszłości problemem zarządców drogowych w Polsce nie będzie budowa nowej sieci dróg, ale jej utrzymanie. Dlatego tak ważne jest, aby technologie wykorzystywane do ich budowy były zoptymalizowane i ekonomiczne. STRABAG z powodzeniem stosuje zarówno technologie remixu, jak i remixu plus. Praktykuje je na drogach będących w jurysdykcji jednostek samorządowych na terenie całego kraju. Technologia ta jest zatem sprawdzona, a przy okazji ciekawa ze względu na zastosowane nowatorskie rozwiązania i podejście do tematu utrzymania sieci drogowej zarządzanej przez lokalne samorządy.

Recykling na gorąco wykonywany metodą „in situ”

Jest to technologia polegająca na powtórnym zastosowaniu materiałów ze starej nawierzchni poprzez ich przeróbkę na gorąco metodą „na miejscu”. Na większą skalę rozpoczęto jej stosowanie w USA już w latach 70. XX w. Do Polski trafiła na przełomie lat 80. i 90. z Niemiec. Technologia ta jest rekomendowana przede wszystkim dla tych zarządców dróg, którzy planują wykonanie renowacji uszkodzonych górnych warstw nawierzchni dróg. Recykling na gorąco ze względu na praktycznie całkowite wykorzystanie istniejącej, starej nawierzchni, jest postrzegany i promowany jako technologia ekologiczna i ekonomiczna. Jako rozwiązanie opcjonalne często stosuje się wykonanie dwóch warstw nawierzchni przy jednoczesnym przejściu jednego zestawu maszyn. Efektem takiego zabiegu jest odnowa starej nawierzchni z równoczesnym ułożeniem warstwy ścieralnej z nowo wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Zasada technologii

Nawierzchnia w technologii recyklingu na gorąco „in situ” może być wykonana przy pomocy dwóch różnych metod. Metoda pierwsza, wykonywana w systemie jednowarstwowym (remix), polega na wykonaniu renowacji górnej warstwy istniejącej nawierzchni przy uwzględnieniu dodatku nowej mieszanki doziarniającej w ilościach od 10% do 50% lub z dodatkiem samego asfaltu. Efektem takiego zabiegu jest poprawa parametrów jakościowych nowej nawierzchni oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników w efekcie wyeliminowania uszkodzeń w postaci kolein, ubytków i wykruszeń. Metodą remixu na gorąco można również poprawić zdeformowane spadki nawierzchni. Metoda druga, wykonywana w systemie dwuwarstwowym (remix plus), jest modyfikacją poprzedniego rozwiązania, polegającą na przykryciu warstwy remixu nową warstwą ścieralną, podczas jednego przejazdu maszyny. Jednoczesne ułożenie i zagęszczenie dwóch warstw nawierzchni skutkuje wytworzeniem połączenia międzywarstwowego w systemie „gorące na gorące”, co wpływa niezwykle korzystnie na trwałość takiego połączenia.

Zaangażowanie sprzętowe

Wykonanie recyklingu na gorąco metodą „in situ” prowadzi się przy użyciu specjalistycznych maszyn – remikserów. Cały proces odbywa się w czasie jednego przejazdu zestawu maszyn. W pierwszej, bardzo ważnej fazie, przed rozpoczęciem właściwych prac należy wykonać dokładne rozpoznanie składu mieszanki na odnawianym odcinku, dokonać wyboru optymalnego wariantu technologii remixu (remix z doziarnieniem lub remix plus), a następnie opracować recepturę mieszanki wynikowej. Po takim wstępnym przygotowaniu przystępujemy do właściwego etapu wykonawstwa, czyli:

»» rozgrzanie starej nawierzchni przy pomocy nagrzewnic do około 160oC,

»» spulchnienie i zebranie rozgrzanej warstwy istniejącej nawierzchni,

»» dozowanie mieszanki doziarniającej do mieszalnika,

»»wymieszanie składników starej nawierzchni i nowej mieszanki doziarniającej w mieszalniku,

»»wbudowanie zmodernizowanej mieszanki,

»» przy remixie plus drugim podajnikiem podawana jest nowa mieszanka mineralno- -asfaltowa wytworzona na wytwórni (SMA, beton asfaltowy),

»» jednoczesne ułożenie dwóch warstw metodą: „gorące na gorące”,

»» ostateczne zagęszczenie przy użyciu walców drogowych dwóch warstw jednocześnie.

Zalety recyklingu na gorąco

Założenia technologiczne stojące u podstaw promowania technologii recyklingu na gorąco „in situ” w głównej mierze opierają się na aspektach ekonomicznych i ekologicznych. Zastosowanie tego nowatorskiego rozwiązania daje bardzo wymierne korzyści: skrócenie czasu budowy, ograniczenie energochłonności procesu budowlanego, kosztów budowy oraz redukcję składowisk odpadów pobudowlanych. Ponowne wykorzystanie w całości zniszczonej nawierzchni jest jednym z elementów dbałości o środowisko naturalne (mniejsza eksploatacja kopalin, ograniczenie transportu i emisji spalin).

Duża elastyczność tej technologii powoduje łatwość w dostosowaniu konkretnych rozwiązań, a co za tym idzie wykorzystania jej zarówno na dużych, jak i małych budowach. Do zalet zaliczamy także dla technologii remixu: łatwą korektę składu ziarnowego i jakości asfaltu oraz poprawę parametrów użytkowych odnawianej nawierzchni, stuprocentowe wykorzystanie istniejącego materiału. Natomiast dodatkowo dla remixu plus: bardzo dobre parametry równości podłużnej i poprzecznej, doskonałe połączenie międzywarstwowe, możliwości ułożenia bardzo cienkiej warstwy ścieralnej (nawet 2 cm), co w połączeniu z możliwością wbudowania dwóch warstw jednocześnie skutkuje wymierną oszczędnością czasu i pieniędzy.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 58  Strona 59

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE