Technologie

Powierzchniowe utrwalenie. Warunki stosowania

Jedną z metod naprawy zniszczonych nawierzchni bitumicznych jest tzw. powierzchniowe utrwalenie. Jest to metoda skuteczna przy małym i średnim natężeniu ruchu, w tym szczególnie ruchu pojazdów ciężarowych. Technologia ta jest zaliczana do podstawowych zabiegów utrzymaniowych i remontowych dróg. Możliwość kompleksowej mechanizacji, duża wydajność oraz stosunkowo niewysoki koszt robót sprawiają, że jest ona chętnie stosowana przez wielu zarządców dróg – zarówno na sieci dróg lokalnych, jak i na odcinkach wyższych kategorii (drogi powiatowe, wojewódzkie, krajowe). W Polsce powierzchniowe utrwalenie stosowane było na szeroką skalę już od ok. 1980 r.

Powierzchniowe utrwalenie polega na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej poprzez oczyszczenie nawierzchni istniejącej, skropienie jej lepiszczem (emulsją), rozsypanie nowego kruszywa o odpowiednio dobranej frakcji i zagęszczenie. W zależności od rodzaju utrwalenia można stosować wielokrotne skropienia i rozsypania grysu.

Tak wykonana warstwa ścieralna ma za zadanie przenosić obciążenia ruchu pojazdów na niżej leżące warstwy (starą ścieralną, wiążącą i podbudowę). Metoda ta jest stosowana w celu wyrównania istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni, jej uszczelnienia, uszorstnienia (szczególnie w sytuacji zbyt dużych wypływów lepiszcza na powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej), zapobiegania dalszej degradacji nawierzchni (odcięcie możliwości łatwego wpływania wód opadowych w głąb podbudowy).

Warunki stosowania powierzchniowego utrwalenia

Powierzchniowe utrwalenie może być skuteczną i stosunkowo niedrogą metodą naprawy czy remontu nawierzchni dróg, lecz aby tak było, muszą zostać spełnione określone warunki. Nie w każdej sytuacji ta technologia zapewnia wykonanie nawierzchni, która będzie przystosowana do panujących na drodze warunków ruchowych.

Ruch pojazdów

Powierzchniowe utrwalenie może być stosowane dla większości dróg o małym i średnim natężeniu ruchu, tj. dla kategorii ruchu KR1– KR4. Przy większych natężeniach ruchu, KR5 i KR6, z uwagi na bardzo duży ruch pojazdów ciężkich, zaleca się raczej stosowanie nowej nakładki bitumicznej z mieszanek mineralno- -asfaltowych, które charakteryzują się lepszymi właściwościami (odporność na deformacje trwałe oraz wytrzymałość zmęczeniowa). Nie oznacza to jednak, że i w takich warunkach ruchowych powierzchniowe utrwalenie nie może być zastosowane jako forma tymczasowej naprawy drogi, jednakże należy zdawać sobie sprawę, że taki remont zapewni odpowiednie warunki ruchu na okres znacznie krótszy niż w przypadku dróg o mniejszym obciążeniu ruchem.

Powierzchniowe utrwalenie może być również stosowane na drogach wiejskich i odcinkach dróg tłuczniowych, jako dodatkowe

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 59  Strona 60  Strona 61  Strona 62

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

RENATA WILOCH-KOZŁOWSKA listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Badania archeologiczne – ważny element prac terenowych

Obecność archeologa podczas robót budowlanych zazwyczaj traktowana jest jako zło konieczne. O ile inwestor godzi się na opłacenie prac geologicznych czy poniesienie innych kosztów związanych z inwestycją, o tyle prace archeologiczne nie spotykają się już z takim zrozumieniem. Można zatem zadać pytanie: dlaczego? W niniejszym artykule chciałabym Państwu przybliżyć procedury towarzyszące pracom archeologów.

BARTOSZ BUDZIŃSKI listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Infrastruktura rowerowa w otoczeniu turystycznych szlaków rowerowych

Specyfika turystycznych szlaków rowerowych jest odmienna od ścieżek rowerowych zlokalizowanych w miastach. Trasy turystyczne powinny zapewniać rowerzystom specyficzne usługi, które w przypadku wielokilometrowych, kilkudniowych wycieczek są niezbędne. Elementy te należy przewidzieć już na etapie projektowania, tak aby korzystanie z nich nie przysparzało użytkownikom jakichkolwiek problemów. Autor niniejszej publikacji zwraca uwagę na elementy infrastruktury rowerowej, które powinny się znajdować na turystycznych szlakach rowerowych.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży