Prawne Zeszyty Drogowe

Prawne Zeszyty Drogowe

MARCIN KRAWCZYK listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Nowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – projektowane zmiany

W 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W ramach procedury konsultacyjnej Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się do organizacji zajmujących się drogownictwem o opinię w sprawie projektowanych zmian.

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK listopad-grudzień | 6 (17) 2014

FIDIC w konkretach. Obowiązki wykonawcy wynikające z umowy o roboty budowlane

Do elementów przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane należy zobowiązanie wykonawcy do wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Warunki Kontraktowe FIDIC stanowią jedynie pewne standardy umowy na realizację zadań inwestycyjno-budowlanych i zgodnie z prawem polskim będą miały do nich zastosowanie zapisy dotyczące uregulowanej kodeksowo umowy o roboty budowlane.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI wrzesień-październik | 5 (16) 2014

Odszkodowania za przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne

Każda nowo planowana inwestycja drogowa wzbudza wśród lokalnej społeczności skrajne emocje. Z jednej strony jest to nastawienie pozytywne, czasem wręcz entuzjastyczne. Wszak budowa czy modernizacja dróg to nie tylko poprawa jakości i komfortu przemieszczania się. To także szansa na rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy. Nowoczesne drogowe szlaki komunikacyjne przyciągają inwestorów, powstają wzdłuż nich duże centra logistyczne czy magazyny, a gminy częstokroć kształtują nową politykę przestrzenną. Z drugiej strony pojawiają się niepewność i pytania. Czy w wyniku planowanej inwestycji zostanę wywłaszczony? Czy otrzymam godne odszkodowanie? Ile wart jest 1 m2 mojego gruntu? W niniejszym artykule przedstawię Czytelnikom zasady ustalania odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne, a także wzajemne zależności między cenami gruntu pod drogi krajowe i samorządowe na przykładzie drogi S5 Mielno – Gniezno.

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK wrzesień-październik | 5 (16) 2014

FIDIC w konkretach: Zmiany w Warunkach Kontraktowych - jak ulepszyć i przyspieszyć roboty budowlane bez naruszania przepisów PZP

Warunki Kontraktowe FIDIC przewidują możliwość wprowadzania zmian do kontraktu. Wspomniane zmiany polegają przede wszystkim na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych określonych w kontrakcie, zmianie charakteru, sposobu oraz terminu ich wykonywania.

MARCIN KRAWCZYK wrzesień-październik | 5 (16) 2014

Uprawnienia zawodowe po nowelizacji prawa budowlanego

Zmiany w zakresie nabywania uprawnień budowlanych wzbudzają liczne kontrowersje. Z jednej strony otwarto szerszy dostęp do zawodów technicznych, z drugiej jednak powstają obawy o przygotowanie nowych osób na rynku pracy do udziału w procesie inwestycyjnym. W niniejszym artykule omówiono szczegółowo, kto i w jakim zakresie może uczestniczyć w robotach budowlanych.

MARCIN KRAWCZYK lipiec-sierpień | 4 (15) 2014

Obowiązki zarządcy drogi w przypadku skrzyżowania dróg różnej kategorii

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2013.260 j.t.) o drogach publicznych jest podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z drogami. W przypadku skrzyżowań dróg różnej kategorii ustawa wydaje się wychodzić naprzeciw zarządcom dróg niższej kategorii. Z drugiej strony powoduje niemałe zamieszanie, gdy chodzi o odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi, zaliczając go do kategorii drogi gminnej.

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK marzec-kwiecień | 4 (15) 2016

FIDIC w konkretach: roszczenia zamawiającego i wykonawcy

Roboty budowlane realizowane na podstawie warunków kontraktowych FIDIC mają zazwyczaj dosyć skomplikowany charakter i niekiedy nie da się na etapie ich rozpoczynania przewidzieć okoliczności, które w znaczący sposób mogą wpływać na ich przebieg. Ponadto, z uwagi na występowanie w procesie budowlanym kilku kategorii podmiotów, mających często odmienne zdanie co do sposobu rozwiązywania pojawiających się na placu budowy przeszkód, trzeba się liczyć z występującymi nierzadko konfliktami. Dlatego też, dla sprawnej realizacji wiążącego strony kontraktu, warunki kontraktowe FIDIC wyposażyły wykonawcę oraz zamawiającego w prawo dochodzenia roszczeń oraz uregulowały kwestię polubownego rozwiązywania sporów.

MARCIN KRAWCZYK maj-czerwiec | 3 (14) 2014

Zajęcie pasa drogowego – kto i kiedy ma do tego prawo oraz kary za nielegalne zajęcia

W trakcie procesu inwestycyjnego pojawia się konieczność wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu albo zajęcia na potrzeby budowy pasa drogowego lub jego części. O ile pierwsza sytuacja uregulowana jest w prawie budowlanym, o tyle w przypadku pasa drogowego wymagane jest spełnienie warunków określonych w odrębnych przepisach. Regulacje zawarte w ustawie o drogach publicznych w praktyce wywołały wiele kontrowersji i doczekały się pokaźnego orzecznictwa sądowo-administracyjnego, o czym będzie mowa w niniejszym artykule.

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK maj-czerwiec | 3 (14) 2014

FIDIC w konkretach: obowiązki i uprawnienia zamawiającego, wykonawcy oraz inżyniera

Zgodnie z Warunkami kontraktowymi Międzynarodowej Federacji Inżynierów i Konsultantów (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils – FIDIC) wszystkie podmioty biorące udział w przedsięwzięciu są jego uczestnikami, przy czym FIDIC wyszczególnia zarówno strony kontraktu, jak i inne podmioty (przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy, inżyniera, podwykonawców oraz personel stron kontraktu).

MARIUSZ DYKA marzec-kwiecień | 2 (13) 2014

Mosty, rowy i przepusty w świetle wymagań Prawa wodnego i innych przepisów ochrony środowiska

Elementami integralnie związanymi z większością nowych lub przebudowywanych dróg są przydrożne rowy, przepusty i mosty. Podczas planowania prac związanych z ich wykonaniem często pojawia się konieczność uzyskania dodatkowych zgód administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. Czy jednak zawsze dla wymienionych obiektów trzeba uzyskać specjalną decyzję? Z czego wynika ta konieczność?

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży